Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  Acid Volatile SulfidesAo Sri-RachaCurrent Datronia sp.DistributionGreen MusselGreen Mussel, Time, Factor ofGROWTHInfectionLitopenaeus vannameiMacrobenthic FaunaMOLLUSC CULTUREOxidationPacific white shrimpPortunus sanguinolentusReactive dyerenewable energySALINITYSCALLOPSSURVIVALTextile-effluentTidalการเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อนการเพาะเลี้ยงสัตว์จำพวกหอยการเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจการแพร่กระจายการแพร่กระจาย (Distribution)การย่อยสลายทางชีวภาพการลดสีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกการสำรวจความหลากหลายการอยู่รอด กิจกรรมเอนไซม์กุ้งขาวแวนนาไมความเค็มความหนาแน่น (Density)ความหลากชนิด (Diversity)ความหลากหลายคุณภาพน้ำ (Water quality)งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมงานสำรวจนิเวศแนวปะการังชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยชีวประวัติเชิงนิเวศน์เชื้อราเชื้อไวรัสดวงขาวดินตะกอนดินตะกอน (Sediments)ทรัพยากรชายฝั่งทะเลน้ำขึ้นน้ำลงน้ำทิ้งปรสิตปริมาณ Acid Volatile Sulfidesปริมาณน้ำในดินตะกอนปริมาณสารอินทรีย์รวมปลิงทะเลปูดาวแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาฝุ่นแป้งมันสำปะหลัง (Dusty Cassava Flourพัฒนาการตัวอ่อนภาคตะวันออกมวลชีวภาพ (Biomass)แมงกานีสเปอร์ออกซิเดสเยาวชนระยะโพสลาร์วาโรคไวรัสดวงขาวแลคเคสวิจัยเชิงสำรวจสภาพพื้นที่(landscape)สภาพแวดล้อมทางทะเลสภาพแวดล้อมทางทะเล(Marine Environmental)สภาพสิ่งแวดล้อม(Environmental)สัตว์น้ำสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ สัตว์อายุน้อยสำรวจศักยภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม (Environment)สิ่งแวดล้อม (Environmental)สีย้อมรีแอคทิฟเส้นใยสีขาวหญ้าทะเล (Halodule uninervis)หอยเชลล์หอยทะเล (Marine Mollusc)หอยแมลงภู่, ช่วงเวลา, ปัจจัยการลงเกาะเห็ดทะเลแหล่งกำเนิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอนุกรมวิธานอัตราการตายอ่าวไทยตอนบนอ่าวไทยตอนบน(The Upper Gulf of Thailand)อ่าวศรีราชาอุณหภูมิน้ำอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอเอนไซม์

  Interest

  การเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจ, การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, งานสำรวจนิเวศแนวปะการัง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 11 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.87 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • สถานีวิจัยประมงศรีราชา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก