Conference

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทที่ได้จากการระเบิดต้นปาล์มน้ำมันด้วยไอน้ำ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2006
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-