Conference

Article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ในจังหวัดเชียงใหม่
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-