Person Image

  Education

  • Ph.D. (Environmental Biotechnology), University of Strathclyde, United Kingdom, 2546
  • M.S. (Environmental Science), University of Strahclyde, United Kingdom
  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Acclimation period Activated sludgeadsorptionAgricultural wasteamino acidsanaerobicanaerobic co-digestionanaerobic digestionanaerobic hybrid reactorAntioxidantbatchbioaugmentationBiodegradationbiodieselbiogasbiogas yieldcalcium chloridecassavacassava rhizomechickenchicken claughter housechicken fatChicken processingcitric acidcoconutdecolorisationdecolorizationdecolourisationDe-icingdistilleryDryingdyeeggshelleggshell membraneethanolFatty acid compositionfeed /inoculum ratiofertiliserflocculationFOGFOG characteristicsFOGsFreundlich isothermGrease trap wasteGrowthHMFHTCChybrid Immobilizationhydraulic retention timeinfluent concentrationinoculum/substrate ratioกากน้ำตาลก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพ (biogas)การกำจัดการกำจัดสีการกำจัดสี, สีย้อมสำหรับสิ่งทอ, Lentinusการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อยการดูดซับการตรึงเซลล์แบบลูกผสมการเติมหัวเชื้อการทำแห้ง (drying)การบำบัดน้ำเสียการเพาะเลี้ยงยีสต์การย้อมผ้าไหมการย่อยสลายการย่อยสลายทางชีวภาพ biodegradการหมักร่วมแบบไร้อากาศของเสีย (waste)ไขมันไก่เชื้อราน้ำกากส่าน้ำเสียแบคทีเรีย bacteriaไบโอดีเซลปาล์มน้ำมันผลไม้ (fruit)พรีไบโอติก (prebiotic)ฟีนอล Phenolเมลานอยดินยีสต์ระบบบำบัดน้ำเสียรา (fungi)ราไวท์รอทโรงฆ่า ไก่ สัตว์ปีก น้ำเสีย ไขมันโรงงานเชือดไก่โรงงานผลิตเอทานอลโลหะหนักเศษอาหาร (food waste)สัตว์ปีก ไก่เนื้อ เอนไซม์ย่อยสลายืแบคทีเรียแลคติก ไขมันสารให้กลิ่นรสเนื้อสีย้อมสีย้อม (dye)สีย้อม (dye) เห็ดขอนดำ (Lentinus polychrเหง้ามันเหง้ามัน เห็ดลม สีย้อม เห็ดนางรมเห็ดลมอ้อยเอทานอล

  Interest

  anaerobic digestion, waste/wastewater treatment

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • มี.ค. 2563 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษานานาชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • พ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ต.ค. 2555 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องศูนย์เทคโนโลยีการหมัก ชั้น 2 อาคาร 5

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Adsorption of reactive dye by eggshell and its membranePramanpol N., Nitayapat N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 192-197
  55
  2Characterisation of FOGs in grease trap waste from the processing of chickens in ThailandNitayapat N., Chitprasert P.2014Waste Management
  34(6),pp. 1012-1017
  15
  3Bioconversion of tangerine residues by solid-state fermentation with Lentinus polychrous and drying the final productsNitayapat N., Prakarnsombut N., Lee S.J., Boonsupthip W., Boonsupthip W.2015LWT
  63(1),pp. 773-779
  14
  4Biogas and methane yield from rye grassVítěz T., Koutný T., Geršl M., Kudělka J., Nitayapat N., Ryant P., Hejduk S., Lošák T., Vítězová M., Mareček J.2015Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
  63(1),pp. 143-146
  11
  5Acrylamide in non-centrifugal sugars and syrupsPhaeon N., Phaeon N., Chapanya P., Mueangmontri R., Pattamasuwan A., Lipan L., Carbonell-Barrachina Á.A., Sriroth K., Nitayapat N.2021Journal of the Science of Food and Agriculture
  8
  6Effects of De-icing Salts on the Respiration of the Microorganisms of Activated SludgeVítězová M., Vítěz T., Nitayapat N.2016Water, Air, and Soil Pollution
  227(11)
  6
  7Biodegradation of terephthalic acid by Rhodococcus biphenylivorans isolated from soilSuwanawat N., Parakulsuksatid P., Nitayapat N., Sanpamongkolchai W.2019International Journal of Environmental Science and Development
  10(1),pp. 30-33
  6
  8The influence of experimental conditions on the assessment of the toxicity of 2,4-dichlorophenol to anaerobic degradative bacteria.Nitayapat N., Watson-Craik I.A.2002Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research
  45(10),pp. 61-63
  5
  9Temperature and De-icing Salt, Effect on the Activated Sludge RespirationVítězová M., Nitayapat N., Vítěz T.2018Clean - Soil, Air, Water
  46(11)
  3
  10Treatment of biomethanated wastewater with a quaternised chitosanBoonprasit P., Sakairi N., Uan-On T., Nitayapat N.2021Water and Environment Journal
  2
  11Toxicity, fate and impacts of phenolic compounds in anaerobic municipal solid wasteWatson-Craik I., Nitayapat N., Nicol G.2008International Workshop on Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge
  ,pp. 65-73
  2
  12Effect of influent concentration and hydraulic retention time on the performance of an anaerobic hybrid reactor treating wastewater from washing of sugarcane bagasseSawasdikul J., Rodprapakorn M., Nitayapat N., Panichnumsin P.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(3),pp. 433-440
  1
  13Acrylamide and 5-Hydroxymethylfurfural in Synthetic Sugar Cane Syrup: Mitigation by AdditivesPhaeon N., Phaeon N., Chapanya P., Pattamasuwan A., Issa-Issa H., Lipan L., Lipan L., Carbonell-Barrachina Á.A., Sendra E., Sriroth K., Uan-on T., Nitayapat N.2023Molecules (Basel, Switzerland)
  28(7)
  1
  14The influence of experimental conditions on the assessment of the toxicity of 2,4-dichlorophenol to the anaerobic bacteria of landfilled refuseNitayapat N., Watson-Craik I.A.2003Water Science and Technology
  47(12),pp. 313-317
  0