Person Image

  Education

  • ปร.ด. จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  acetic acid bacteriaacetic acid fermentationAcetobacter strainsAcetobacter syzygiiAcetobacter xylinumAcinetobacterAcinetobacter sp. KUB ST1-1Acinetobacter sp. ST1-1Acinetobacter sp.,adaptationamine oxidaseAmino acidsanaerobicanaerobic co-digestionantimicrobial agentBacteriaBacterial celluloseBacterial cellulose productionbeta-1bile salt hydrolasebioaugmentationbiogasbovine mastitis pathogenbovine mastitis pathogensBrewing yeastCarbon and nitrogen sourcesCarboxy-methyl cellulosecellulosecharacterizationCharacterschitinolytic bacteriaCholesterol removalCloningCulture conditionsDiacetylE. coliEnzymesEscherichia coliFermented Mustard greenFOGGastrointestinal tractGene encodingGenetic engineeringgroEL gene sequencesGrowthhigh temperatureHigh-gravityLactic acidlactic acid bacteriaLactic acid bacteria (LAB)Lactobacillus plantarumLactobacillus reuterilipidlocust bean gumlocust bean gum (LBG)Mannan degrading enzymeMannanasemannanase Manno-oligosaccharidemanno-oligosaccharides (MOS)Molecular cloningMolecular weightMOSnatural polymerPaenibacillus chitinolyticusPrebioticProbioticsoybean mealstimulantsSubstrate specificityTemperaturethermotolerantthermotolerant acetic acid bacteriaกรดน้ำส้มทนร้อนกระบวนการหมักกากไขมัน (FOG scum)กากมะพร้าวก๊าซชีวภาพ (biogas)การคงตัวในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ก่อโรค ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มูลสัตว์การควบคุมระดับน้ำตาลการคัดเลือกยีสต์การเคลือบการจัดจำแนก (Taxonomy)การเติมหัวเชื้อการปรับปรุงสายพันธุ์การผลิตเบียรการผลิตสารพรีไบโอติกส์การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายทางชีวภาพ biodegradการแยกบริสุทธิ์ (purification)การหมักร่วมแบบไร้อากาศการอัดแพร่สุญญากาศข้าวเจลาตินแมนโน-โอลิโกแซคคาไรด์ไมโครแคปซูลวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสารพรีไบโอติกส์อายุการเก็บรักษาเอนไซม์แมนนาเนส

  Interest

  พันธุศาสตร์แบคทีเรีย: แบคทีเรียกรดน้ำส้ม, การผลิตสารพรีไบโอติกส์, แบคทีเรียเซลลูโลส

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Molecular cloning of kman coding for mannanase from Klebsiella oxytoca KUB-CW2-3 and its hybrid mannanase charactersPongsapipatana N., Pongsapipatana N., Damrongteerapap P., Chantorn S., Sintuprapa W., Keawsompong S., Keawsompong S., Nitisinprasert S., Nitisinprasert S.2016Enzyme and Microbial Technology
  89,pp. 39-51
  30
  2A possible mechanism of Zn2+ uptake by living cells of Penicillium spSintuprapa W., Thiravetyan P., Tanticharoen M.2000Biotechnology Letters
  22(21),pp. 1709-1712
  20
  3Identification of acetic acid bacteria isolated in Thailand and assigned to the genus Acetobacter by groEL gene sequence analysisPitiwittayakul N., Yukphan P., Sintuprapa W., Yamada Y., Yamada Y., Yamada Y., Theeragool G.2015Annals of Microbiology
  65(3),pp. 1557-1564
  6
  4Molecular taxonomy of Acetobacter syzygii SKU19 and characterization of its acetic acid adapted strainsSintuprapa W., Theeragool G., Yongmanitchai W., Srifah-Huehne P., Matsushita K.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 701-714
  0
  5Isolation and characterization of a new low-diacetyl-producing yeast for fermentation of rice beer using high- And low-gravity wortKeesod N., Sintuprapa W., Wang J.J., Li Q., Withayagiat U.2020Agriculture and Natural Resources
  54(1),pp. 48-54
  0