ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Fermentation Technology Research Center
FTR
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Fermentation Technology Research Center

FTR

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล

Email: fagissi@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5086

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา

Email: fagiwiv@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5343

รศ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์

Email: fagipmp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5079

ผศ.สุมัลลิกา โมรากุล

Email: fagiskm@ku.ac.th

Phone Number: 025625074 ext 5351

ผศ.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์

Email: fagikpr@ku.ac.th

Phone Number: 025625080

รศ.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์

Email: faginun@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625074

รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

Email: fagiwrk@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5087

รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ์

Email: fagisvtc@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625082

รศ.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล

Email: fagipas@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5058

ผศ.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

Email: fagiwcj@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5026

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

อุลัยวรรณ์ อุสันสา