Conference

Article
Life Cycle Assessment of Steel Can
Conference
International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006
Class
นานาชาติ
Date
29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคเพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีสะอาด และการประเมินวัฏจักรชีวิต

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรอบรม เรื่อง “เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต”,30 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010