Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2521
  • วท.ม.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2526
  • Ph.D.Biosystems Engineering, Clemson University, สหรัฐอเมริกา, 2543

  Expertise Cloud

  Direct seedingFarm managementFood Engineering, Heating ProcessFood safetyGerminated RiceGlycemic indexHange riceMembrane Filtration Organic agricultureParboiled RicePouchProduct development from riceRotary hoeSeeder machineSelf- Reliance AgriculturalVitaminsกระเทียมเจียวก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่สำเร็จรูปการกรองใสการพัฒนากรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ชลประทานการหว่านข้าวการหว่านข้าว เครื่องหยอดข้าว จอบหมุนเกษตรอินทรีย์ขนาดอนุภาคข้าวข้าวกล้องงอก ข้าวฮางงอก อาหารเชิงสร้างสรรค์ข้าวเหนียวข้าวฮางข้าวฮาง วัฒนธรรมข้าวฮาง ภูมิปัญญาเครื่องกรองเมมเบรนเครื่องดื่มเครื่องหยอดข้าวโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจอบหมุนแซนโทนทอดสุญญากาศน้ำผลไม้บรรจุภัณฑ์ทนความร้อนบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไบโอดีเซลประสิทธิภาพในการสกัดเปลือกมังคุดเปลือกมังคุด แปรรูปข้าวผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนผักพื้นบ้านพลังงานทดแทนภาชนะอ่อนตัวภาชนะอ่อนตัวทนความร้อนสูงมังคุดแม่น้ำโขงสายประธานไมโครฟิวเตรชั่นลำไยสมุนไพรสารประกอบฟีนอลสุราแช่หม่ำอนามัยเห็ดเห็ดโคนอบแห้งอัตราเร็วในการเขย่าอาหารคุณค่าสูงอาหารปลอดภัยอาหารผงกึ่งสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปอาหารเสริมสุขภาพ

  Interest

  Food Engineering, Heating Process, Membrane Filtration , Product development from rice

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2552 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก