Conference

Article
ผลของการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งต่างชนิดต่อการเกิดเจลประกอบของแป้งถั่วเขียว
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ 2006 - 4 กุมภาพันธ์
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-