Conference

Article
การทดสอบการยอมรับของบัตเตอร์เค้กที่ไม่เติมน้ำตาลจากแป้งข้าวกล้อง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-