Conference

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตบ๊วยแผ่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,1 มิ.ย. 2009 - 2 ต.ค. 2009