Conference

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย
Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry
ชาติ
30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2006
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054548 ชื่อวิชา Sensory Evaluation for Product Development,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009