Journal

Article
Identification of Major Saponins from Jiaogulan Extract
Journal
วารสารเกษตรศาสตร์
Volume
40
Issue
พิเศษ
Year
กันยายน 2006
Page
0-0
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สพร. กระทรวงต่างประเทศ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Internatinal Training -Product Development and Quality Assurance of Selected ,13 ก.ค. 2009 - 14 ก.ค. 2009