Conference

Article
การเหนี่ยวนำการรวมมวลของไข่ขาวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยการทำให้เป็นกรดและเฟอรัสแลคเตท
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
-
DOI
-
Related Link
-