ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2003

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

4

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2003 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy data envelopment analysis (DEA): a possibility approach", Fuzzy Sets and Systems, ปีที่ 139, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2003, หน้า 379-394
2003 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Data Envelopment Analysis (FBCC)", Fuzzy Optimization and Decision Making, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กันยายน 2003, หน้า 337-358
2003 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Data Envelopment Analysis: Credibility Approach", Fuzzy Sets based Heuristics for Optimization, ปีที่ 126, กรกฎาคม 2003, หน้า 141-158
2003 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exJoseph Miltz, exKees Sonneveld, exStephen W. Bigger, "Active Packaging Technologies with an Emphasis on Antimicrobial Packaging and Its Applications", Journal of Food Science, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2003, หน้า 408-420
2003 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exJoseph Miltz, exKees Sonneveld, exStephen W. Bigger, " Antimicrobial Properties of Basil and Its Possible Application in Food Packaging", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 51, ฉบับที่ 11, เมษายน 2003, หน้า 3197-3207
2003 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "A comparison of corrugated boxes and reusable plastic containers for mango distribution", Packaging Technology and Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2003, หน้า 231-237
Publish Year National Journal 4
2003 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sol-gel of rice husk ash: entrapment of alkaliphilic lipase from Pseudomonas sp. KLB1.", Kasetsart Journal: Natural Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กันยายน 2003, หน้า 0-0
2003 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bhumibhamon, Orapin; Jinda, Jantana; Fungthong, Suptawee. Isolation and characterization of Pseudomonas sp. KLB1 lipase from high fat wastewater.", Kasetsart Journal: Natural Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กันยายน 2003, หน้า 176-185
2003 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ำมันปาล์ม", จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่4 ฉบับที่ 2 มีนาคม- พฤษภาคม 2546, ISSN 1513-5527, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มีนาคม - พฤษภาคม 2003, หน้า ---
2003 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มในด้านอาหาร", จดหมายข่าวปาล์มน้ำมัน ปีที่4 ฉบับที่ 3 กันยายน- พฤศจิกายน 2546, ISSN 1513-5527, กันยายน - พฤศจิกายน 2003, หน้า ---

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2003 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, ". Determination of reducing sugar in guava (Psidium guajava L.) using near infrared reflectance spectroscopy", In ASEAN Food Science and Technology: Cooperation and Integration for development, 8 - 11 ตุลาคม 2003, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2003 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Packaging and Purchase Decisions : A Focus Grop Study on the Impact of Involement Level and Time Pressure.", Proceedings of the World Marketing Congress, Academy of Marketing Science, 1 มิถุนายน 2003, เครือรัฐออสเตรเลีย
2003 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exJoseph Miltz, exKees Sonneveld, exStephen W. Bigger, "Antimicrobial Effect of Polyethylene Films Containing the Principal Constituents of Basil", The 21st IAPRI Symposium on Packaging, 18 พฤษภาคม 2003, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
2003 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exJoseph Miltz, exKees Sonneveld, exStephen W. Bigger, "Microencapsulation of Linalool and Methylchavicol in Beta-Cyclodextrin", The 21st IAPRI Symposium on Packaging, 18 พฤษภาคม 2003, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
2003 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exNattakarn Navasearttavisootr, "Determination of Reducing Sugar in Guava (Psidium guajava L.) Using Near-Infrared Reflectance Spectroscopy", The 8th ASEAN Food Conference, 8 - 11 ตุลาคม 2003, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 4
2003 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมด้านความหนืดและคุณสมบัติทางกลของแป้งเท้ายายม่อม (Tacca leontopetaloides Ktze,)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2003 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบปริมาณความชื้นของข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ, 30 - 31 พฤษภาคม 2003
2003 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of modified starch and guar gum on the stability of sterilized coconut milk", The 2nd Conference on Starch Technology, 19 - 20 กรกฎาคม 2003, ชลบุรี ประเทศไทย
2003 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exณัฐกานต์ นวเศรษวิสูตร , exนงนุช เจริญวาสนุตร์ , "การตรวจสอบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ของฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านอินฟราเรด", การประชุมวิชาการอุตสาหรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30 - 31 พฤษภาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 1
2003 inดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์, "น้ำกะทิเพื่อสุขภาพ", Kasetsart University, 2003
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2003]