Person Image

  Education

  • วท.ด.(พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  Active packagingAscorbyl dipalmitateBiodegradabilityBiodegradationbiopolymers and renewable polymersBlendchitosanCOATINGCompositeDuckweed biomassEncapsulationExtrusionFerulic acidFiberFilmFood additiveFood packagingFreeze-chillingFreezingginger residueInjection moldingLaceyella sacchari LP175Lactic acidlinoleic acidlipid oxidationMachine direction orientationMagnesium stearateMechanical propertiesMicrostructuremorphologyNanoencapsulationNanoparticleOriented filmpaperboardPhenylalaninePhthaloyl chitosanpoly(lactic acid)Poly(L-lactide)-degrading enzymePolyethylenePolylactic acidpolylactidePolymer blendprocessabilityRapid expansionReinforced plasticsRESOLVRice flourrice strawScanning electron microscopySeafoodShelf-lifeSilver nanoparticlesStarchSTEARIC ACIDStearic acid-grafted starchsugarcane bagasseThermoplastic starchthermoplasticsTween 60unclassified drugWater soluble chitosanWater vaporWater-soluble chitosanzeinZeolitesการเก็บกักการขยายตัวอย่างรวดเร็วการฉีดเข้าแม่พิมพ์การยอมรับของผู้บริโภคการห่อหุ้มการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นการอัดรีดการอัดรีดฟิล์มเป่ากาวไคโตซานเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซเทอร์โมฟอร์มมิ่งบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยางพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทพอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มฟิล์มคลุมดินฟิล์มเป่าฟิล์มห่อยางธรรมชาติวัสดุผสมวัสดุสัมผัสอาหารวิตามินซีวิตามินอีสตาร์ชเส้นใยธรรมชาติอนุภาคนาโนอนุภาคไมโคร/นาโนอีมัลชั่นอุปกรณ์พลาสติก

  Interest


  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - มี.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายมาตรฐานห้องปฏิบัติการและบริการทดสอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
  • ก.พ. 2560 - ม.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 122 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 72 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 80 เรื่อง (เชิงวิชาการ 79 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Preparation, characterization and in vitro release study of carvacrol-loaded chitosan nanoparticlesKeawchaoon L., Yoksan R.2011Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
  84(1),pp. 163-171
  479
  2Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: I. Thermal stability improvement of eugenol through encapsulationWoranuch S., Yoksan R.2013Carbohydrate Polymers
  96(2),pp. 578-585
  301
  3Encapsulation of ascorbyl palmitate in chitosan nanoparticles by oil-in-water emulsion and ionic gelation processesYoksan R., Jirawutthiwongchai J., Arpo K.2010Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
  76(1),pp. 292-297
  240
  4Silver nanoparticle-loaded chitosan-starch based films: Fabrication and evaluation of tensile, barrier and antimicrobial propertiesYoksan R., Chirachanchai S.2010Materials Science and Engineering C
  30(6),pp. 891-897
  222
  5Preparation, characterization and antioxidant property of water-soluble ferulic acid grafted chitosanWoranuch S., Yoksan R.2013Carbohydrate Polymers
  96(2),pp. 495-502
  205
  6Development of thermoplastic starch blown film by incorporating plasticized chitosanDang K., Yoksan R.2015Carbohydrate Polymers
  115,pp. 575-581
  181
  7Silver nanoparticles dispersing in chitosan solution: Preparation by γ-ray irradiation and their antimicrobial activitiesYoksan R., Chirachanchai S.2009Materials Chemistry and Physics
  115(1),pp. 296-302
  135
  8Effect of amphiphilic molecules on characteristics and tensile properties of thermoplastic starch and its blends with poly(lactic acid)Yokesahachart C., Yoksan R.2011Carbohydrate Polymers
  83(1),pp. 22-31
  96
  9Eugenol-loaded chitosan nanoparticles: II. Application in bio-based plastics for active packagingWoranuch S., Yoksan R.2013Carbohydrate Polymers
  96(2),pp. 586-592
  90
  10Effects of pea protein on properties of cassava starch edible films produced by blown-film extrusion for oil packagingHuntrakul K., Yoksan R., Sane A., Harnkarnsujarit N.2020Food Packaging and Shelf Life
  24
  90
  11Morphological characteristics and barrier properties of thermoplastic starch/chitosan blown filmDang K., Yoksan R.2016Carbohydrate Polymers
  150,pp. 40-47
  87
  12Ferulic acid-coupled chitosan: Thermal stability and utilization as an antioxidant for biodegradable active packaging filmWoranuch S., Yoksana R., Akashi M.2015Carbohydrate Polymers
  115,pp. 744-751
  68
  13Thermoplastic cassava starch/poly(lactic acid) blend reinforced with coir fibresChotiprayon P., Chaisawad B., Yoksan R.2020International Journal of Biological Macromolecules
  156,pp. 960-968
  62
  14Optimal γ-ray dose and irradiation conditions for producing low-molecular-weight chitosan that retains its chemical structureYoksan R., Akashi M., Miyata M., Chirachanchai S.2004Radiation Research
  161(4),pp. 471-480
  57
  15Water-based oligochitosan and nanowhisker chitosan as potential food preservatives for shelf-life extension of minced porkChantarasataporn P., Tepkasikul P., Kingcha Y., Yoksan R., Pichyangkura R., Visessanguan W., Chirachanchai S.2014Food Chemistry
  159,pp. 463-470
  52
  16Hydrophobic chain conjugation at hydroxyl group onto γ-ray irradiated chitosanYoksan R., Akashi M., Biramontri S., Chirachanchai S.2001Biomacromolecules
  2(3),pp. 1038-1044
  49
  17Water-based nano-sized chitin and chitosan as seafood additive through a case study of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Chantarasataporn P., Yoksan R., Visessanguan W., Chirachanchai S.2013Food Hydrocolloids
  32(2),pp. 341-348
  48
  18Controlled hydrophobic/hydrophilic chitosan: Colloidal phenomena and nanosphere formationYoksan R., Matsusaki M., Akashi M., Chirachanchai S.2004Colloid and Polymer Science
  282(4),pp. 337-342
  46
  19Incorporation methods for cholic acid chitosan-g-mPEG self-assembly micellar system containing camptothecinNgawhirunpat T., Wonglertnirant N., Opanasopit P., Ruktanonchai U., Yoksan R., Wasanasuk K., Chirachanchai S.2009Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
  74(1),pp. 253-259
  46
  20Hydrophobically modified chitosan: A bio-based material for antimicrobial active filmInta O., Yoksan R., Limtrakul J.2014Materials Science and Engineering C
  42,pp. 569-577
  45
  21Amphiphilic chitosan nanosphere: Studies on formation, toxicity, and guest molecule incorporationYoksan R., Chirachanchai S.2008Bioorganic and Medicinal Chemistry
  16(5),pp. 2687-2696
  42
  22Oligo(lactic acid)-grafted starch: A compatibilizer for poly(lactic acid)/thermoplastic starch blendNoivoil N., Yoksan R.2020International Journal of Biological Macromolecules
  160,pp. 506-517
  42
  23Morphology and properties of thermoplastic starch blended with biodegradable polyester and filled with halloysite nanoclayDang K.M., Yoksan R., Pollet E., Avérous L.2020Carbohydrate Polymers
  242
  39
  24Morphological characteristics of stearic acid-grafted starch-compatibilized linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown filmKhanoonkon N., Yoksan R., Ogale A.2016European Polymer Journal
  76,pp. 266-277
  38
  25Effect of stearic acid-grafted starch compatibilizer on properties of linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown filmKhanoonkon N., Yoksan R., Ogale A.2016Carbohydrate Polymers
  137,pp. 165-173
  36
  26Controlled hydrophobic/hydrophilicity of chitosan for spheres without specific processing techniqueYoksan R., Akashi M., Hiwatari K., Chirachanchai S.2003Biopolymers
  69(3),pp. 386-390
  35
  27Morphological characteristics and properties of TPS/PLA/cassava pulp biocompositesJullanun P., Yoksan R.2020Polymer Testing
  88
  35
  28Thermoplastic starch blown films with improved mechanical and barrier propertiesDang K.M., Yoksan R.2021International Journal of Biological Macromolecules
  188,pp. 290-299
  32
  29Amphiphilic chitosan nanospheres: Factors to control nanosphere formation and its consequent pH responsive performanceChoochottiros C., Yoksan R., Chirachanchai S.2009Polymer
  50(8),pp. 1877-1886
  30
  30Low molecular weight chitosan-g-l-phenylalanine: Preparation, characterization, and complex formation with DNAYoksan R., Akashi M.2009Carbohydrate Polymers
  75(1),pp. 95-103
  29
  31Compatibility improvement of poly(lactic acid)/thermoplastic starch blown films using acetylated starchNoivoil N., Yoksan R.2021Journal of Applied Polymer Science
  138(2)
  28
  32Chitosan gel formation via the chitosan-epichlorohydrin adduct and its subsequent mineralization with hydroxyapatiteFangkangwanwong J., Yoksan R., Chirachanchai S.2006Polymer
  47(18),pp. 6438-6445
  23
  33Co-production of poly(l-lactide)-degrading enzyme and raw starch-degrading enzyme by Laceyella sacchari LP175 using agricultural products as substrate, and their efficiency on biodegradation of poly(l-lactide)/thermoplastic starch blend filmLomthong T., Hanphakphoom S., Yoksan R., Kitpreechavanich V.2015International Biodeterioration and Biodegradation
  104,pp. 401-410
  22
  34Effect of jute fibers on morphological characteristics and properties of thermoplastic starch/biodegradable polyester blendYokesahachart C., Yoksan R., Khanoonkon N., Mohanty A.K., Mohanty A.K., Misra M., Misra M.2021Cellulose
  21
  35Relationship between microstructure and performances of simultaneous biaxially stretched films based on thermoplastic starch and biodegradable polyestersYoksan R., Dang K.M., Boontanimitr A., Chirachanchai S.2021International Journal of Biological Macromolecules
  190,pp. 141-150
  21
  36Characterization of amylose inclusion complexes using electron paramagnetic resonance spectroscopyKong L., Yucel U., Yoksan R., Elias R.J., Ziegler G.R.2018Food Hydrocolloids
  82,pp. 82-88
  20
  37Antioxidant properties of selected plant extracts and application in packaging as antioxidant cellulose-based films for vegetable oilPhoopuritham P., Thongngam M., Yoksan R., Suppakul P.2012Packaging Technology and Science
  25(3),pp. 125-136
  18
  38Poly(lactic acid)/thermoplastic cassava starch blends filled with duckweed biomassYoksan R., Boontanimitr A., Klompong N., Phothongsurakun T.2022International Journal of Biological Macromolecules
  203,pp. 369-378
  17
  39Water-soluble poly(ethylene glycol) methyl ether-grafted chitosan/alginate polyelectrolyte complex hydrogelsTowongphaichayonte P., Yoksan R.2021International Journal of Biological Macromolecules
  179,pp. 353-365
  9
  40Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) FilmLomthong T., Yoksan R., Lumyong S., Kitpreechavanich V.2020Waste and Biomass Valorization
  11(5),pp. 1961-1970
  9
  41The effect of polyethylene glycol sorbitan monostearate on the morphological characteristics and performance of thermoplastic starch/biodegradable polyester blend filmsYoksan R., Dang K.M.2023International journal of biological macromolecules
  231,pp. 123332
  8
  42Bio-based thermoplastic natural rubber based on poly(lactic acid)/thermoplastic starch/calcium carbonate nanocompositesWongwat S., Yoksan R., Hedenqvist M.S.2022International Journal of Biological Macromolecules
  208,pp. 973-982
  7
  43Structure and properties of in situ reactive blend of polylactide and thermoplastic starchJariyasakoolroj P., Supthanyakul R., Laobuthee A., Lertworasirikul A., Yoksan R., Phongtamrug S., Chirachanchai S.2021International Journal of Biological Macromolecules
  182,pp. 1238-1247
  7
  44Structural evolution and related physical properties of machine direction oriented poly(butylene succinate-co-adipate) filmsSaengbunkoet S., Kerddonfag N., Puekpoonpoal N., Kumsang P., Yoksan R., Jariyasakoolroj P.2022Polymer
  249
  6
  45Effect of heat treatment temperature on properties of electrosprayed paperboardVanit S., Sane A., Yoksan R., Jinkarn T.2018Packaging Technology and Science
  31(2),pp. 61-69
  3
  46Toughening polylactic acid by melt blending with polybutylene adipate-co-terephthalate and natural rubber, and the performance of the resulting ternary blendsWannawitayapa W., Yoksan R.2022Journal of Applied Polymer Science
  2
  47High Loading Degradation of Poly(lactide)/Thermoplastic Starch Blend Film Using Mixed-Enzymes Produced by Fed-Batch Culture of Laceyella sacchari LP175Lomthong T., Samaimai S., Yoksan R., Krajangsang S., Kitpreechavanich V.2022Waste and Biomass Valorization
  1
  48Property improvement of a thermoplastic starch/poly(butylene adipate-co-terephthalate) blown film by the addition of sodium nitriteTuntiworadet T., Yoksan R.2023International Journal of Biological Macromolecules
  242
  1
  49Effect of calcium carbonate on the performance of poly(butylene adipate-co-terephthalate) filled with duckweed biomassYoksan R., Boontanimitr A.2023Industrial Crops and Products
  205
  0
  50Vitexin-loaded poly(ethylene glycol) methyl ether-grafted chitosan/alginate nanoparticles: preparation, physicochemical properties and in vitro release behaviorsYoksan R., Towongphaichayonte P.2023Journal of the Science of Food and Agriculture
  0
  51Fabrication, Characterization and In Vitro Release of Vitexin-Loaded Chitosan NanoparticlesYoksan R., Noivoil N.2023Journal of Polymers and the Environment
  0
  52Injection-molded polyethylene/natural rubber blendsYoksan R.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0
  53Novel colloidal amphiphilic chitosan nanospheresYoksan R., Akashi M., Chirachanchai S.2004Materials Research Society Symposium Proceedings
  EXS(1),pp. 331-333
  0
  54γ-Ray irradiation practical conditions for low molecular weight chitosan material productionYoksan R., Akashi M., Miyata M., Biramontri S., Chirachanchai S.2003Materials Research Society Symposium - Proceedings
  792,pp. 291-296
  0
  55Nanocapsulation of ascorbyl dipalmitate in chitosan via rapid expansion of subcritical solutions followed by ionic crosslinkingNoiklam T., Inta O., Yoksan R., Sane A.2014Nanoscale Science and Engineering Forum 2013 - Core Programming Area at the 2013 AIChE Annual Meeting: Global Challenges for Engineering a Sustainable Future
  ,pp. 192
  0
  56Self-assembly of chitosan for biodegradable nanoparticleYoksan R., Yoksan R., Akashi M.2006Polymer Preprints, Japan
  55(1),pp. 1944
  0