ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2020

126

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

70

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

72

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 110
2020 exSaynamphung Tongsai, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exVichai Haruthaithanasan, exPiyaporn Chueamchaitrakun, "Descriptive sensory analysis of Chinese and Assam drinking green teas from Thailand influenced by varying durations of rolling and pan-firing processes", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 537-544
2020 inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Advances in research and development of bioplastic for food packaging", Journal of the Science of Food and Agriculture , ปีที่ 100, ฉบับที่ 14, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5032-5045
2020 exSirisatesuwon, C., inดร.บุญทิวา นิลจันทร์, อาจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Inhibitors on Kinetic Properties of Invertase from Saccharomyces cerevisiae", Sugar Tech, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 274-283
2020 exเกดประวีณ ฮั่นตระกูล, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of plasticizers on water sorption and aging stability of whey protein/carboxy methyl cellulose films", Journal of Food Engineering, ปีที่ 272, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 109809-1-11
2020 exMr. Michael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of microwave and hot air oven drying on the nutritional, microbiological load, and color parameters of the house crickets (Acheta domesticus)", Journal of Food Processing and Preservation., ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e14407--
2020 exMiss Vattana Mom, exMr. Pawatra Chanlat, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทำพองข้าวแต๋นด้วยเตาไมโครเวฟครัวเรือน", Jounal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า e14413--
2020 inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exReinu E. Abraham, exPeng Su, exWei Zhang, "Seaweed and seaweed-derived metabolites as prebiotics", Advances in Food and Nutrition Research, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 97-156
2020 exนางสาวจิตติมา เรืองรัตนากร, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Installation design of on-line near infrared spectroscopy for the production of compound fertilizer", Vibrational Spectroscopy, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-103008-9
2020 exน.ส.เบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exPitchayapat Chonpracha, exRyan Ardoin, exWitoon Prinyawiwatkul, "Consumer perception of extruded snacks containing brown rice and dried mushroom", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 46-54
2020 exSintia Putri Pradita, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exThaweephan (Duke) Leingpibul, "Utilizing an Intervention Forecasting Approach to Improve Reefer Container Demand Forecasting Accuracy: A Case Study in Indonesia", International Journal of Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 144-154
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, exProf. Gohtani Shoichi, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsions", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 387-392
2020 inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattapon Rojanaton, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Crystallization behavior of plasticized poly(lactide) film by poly(L-lactic acid)-poly(ethylene glycol)-poly(L-lactic acid) triblock copolymer", Polymer Bulletin, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 2309-2323
2020 exเนตรชนก กิ้มบัวทอง, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Inhibition of melanosis and microbial growth in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) using high CO2 modified atmosphere packaging", Food Chemistry, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 126114-1-11
2020 exเกดประวีณ ฮั่นตระกูล, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of pea protein on properties of cassava starch edible films produced by blown-film extrusion for oil packaging", Food Packaging and Shelf-life, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-100480-11
2020 exTheeraphorn Panrong, exProf.Thomas Karbowiak, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of acetylated and octenyl-succinated starch on properties and release of green tea compounded starch/LLDPE blend films", Journal of Food Engineering, ปีที่ 284, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1-110057-11
2020 exChan Maketon, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Hydroponic cultivation of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 91-97
2020 exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Characterization of starch, agar and maltodextrin blends for controlled dissolution of edible films", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 80-93
2020 exWu, MY, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exLv, D, exZhang, F, exWang, PD, exLiu, C, exLi, B, "Water and humidity-induced shape memory cellulose nanopaper with quick response, excellent wet strength and folding resistance", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 392, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 exLomthong, T, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exLumyong, S, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film", WASTE AND BIOMASS VALORIZATION, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 1961-1970
2020 exS.Sobanbua, exS.Dolkittikul, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial peptide presenting potential strain-specific real time polymerase chain reaction assay for detecting the probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in chicken intestine.", Poultry Science. , ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 526-535
2020 exณัฐกานต์ กีสด, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exJinJing Wang, exQi Li, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of a new low-diacetyl-producing yeast for fermentation of rice beer using high- and low-gravity wort", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 48-54
2020 exNipat Sritrakul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Copra meal hydrolysis by the recombinant ??mannanase KMAN-3 and MAN 6.7 expressed in Escherichia coli", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 44-
2020 exWanpen Weil, exRobert Weil, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exPaul Seib, exYong-Cheng Shi, "Pyrodextrin from waxy and normal tapioca starches: Physicochemical properties", Food Hydrocolloids, ปีที่ 104, ฉบับที่ 105745, กรกฎาคม 2020, หน้า 105745-1-13
2020 exVaraporn Chaiyama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, ex๋Jean Guy LeBlanc, exAlejandra de Moreno de LeBlanc, exJean Marc Chartel, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Action modes of the immune modulating activities of crude mushroom polysaccharide from Phallus atrovolvatus", Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 100216-1-7
2020 exนายณัฏฐพล วัตนะกุล, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storage", Food Bioscience, ปีที่ 35, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 100549-1-10
2020 exJullanun, P., inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Morphological characteristics and properties of TPS/PLA/cassava pulp biocomposites", Polymer Testing, ปีที่ 88, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020
2020 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exBaricevic-Jones, I., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., exKubota, M., exRoytrakul, S., exMills, E.N.C., "Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base protein", Journal of Cereal Science, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 102970-1-10
2020 inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, inดร.พิมพวรรณ คุ้มภัย, อาจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exBoonyarit, J., exPlangmon, C., inดร.รังสิมา ชลคุป, "Application of Kawabata evaluation system for the tactile properties of woven silk fabrics in textile industry", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012035-
2020 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Injection-molded polyethylene/natural rubber blends", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012064-
2020 exRungruangkitkrai, N., exMongkholrattanasit, R., inดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์, exChartvivatpornchai, N., exSirimungkararat, S., exWongkasem, K., inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNithithongsakol, N., inดร.รังสิมา ชลคุป, "UV-protection property of Eri silk fabric dyed with natural dyes for eco-friendly textiles", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012027-
2020 inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humans", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 276-1-14
2020 exธนภรณ์ ชาติกิจอนันต์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Development of nitrite compounded starch-based films to improve color and quality of vacuum-packaged pork", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 100521-1-11
2020 exMichael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nutritional, sensory, and texture quality of bread and cookie enriched with house cricket (Acheta domesticus) powder", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า ---
2020 exRatanasumarn, N, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Cosmetic potential of lignin extracts from alkaline-treated sugarcane bagasse: Optimization of extraction conditions using response surface methodology", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 153, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 138-145
2020 exKullananant, N, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The superiority of ultrapasteurization over conventional heat treatments regarding Riceberry beverage aroma", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศิรประภา ผ่องบุรุษ, exวัฒนา บุญส่ง, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 109573-1-10
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328
2020 exAlghazwi, M, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSmid, S, exZhang, W, "Impact of Ecklonia radiata extracts on the neuroprotective activities against amyloid beta (A beta(1-42)) toxicity and aggregation", JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 103893-1-9
2020 inนางสาวดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ, อาจารย์, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "An Effective Approach to Compute Replenish Time Interval for Two Echelon Inventory System", Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 807-817
2020 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Occurrence of aflatoxin- and ochratoxin A-producing Aspergillus species in Thai dried chilli", Journal of Agriculture and Food Research , ปีที่ 2, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 100054-1-8
2020 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Comparative study on the effect of temperature and water activity on Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius isolates growth and mycotoxin production on a chili powder medium", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1782097-1-13
2020 exMr. Michael Bawa, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Diet on the Growth Performance, Feed Conversion, and Nutrient Content of the House Cricket", Journal of insect science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 exอัจฉราวรรณ ศรีษา, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antifungal films from trans-cinnamaldehyde incorporated poly(lactic acid) and poly(butylene adipate-co-terephthalate) for bread packaging", Food Chemistry, ปีที่ 333, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 127537-1-13
2020 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exKemika Angkaew, "Effect of superheated-steam drying compared to conventional parboiling on chalkiness, head rice yield and quality of chalky rice kernels", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 87, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 101627-1-16
2020 exกฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The Effects of pasteurization by conventional and ohmic heating methods and concentration processes on the madan (Garcinia Schomburgkiana Pierre) juice properties", Applied Engineering in Agriculture, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 205-219
2020 exNattapong Prichapan, exDavid Julian McClements, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Encapsulation of Iron within W1/O/W2 Emulsions Formulated Using a Natural Hydrophilic Surfactant (Saponin): Impact of SurfactantLevel and Oil Phase Crystallization", Food Biophysics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 346-354
2020 exDang, KM, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exPollet, E, exAverous, L, "Morphology and properties of thermoplastic starch blended with biodegradable polyester and filled with halloysite nanoclay", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 242, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 11639
2020 exMandik, YI, exCheirsilp, B, exSrinuanpan, S, exManeechote, W, exBoonsawang, P, exPrasertsan, P, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Zero-waste biorefinery of oleaginous microalgae as promising sources of biofuels and biochemicals through direct transesterification and acid hydrolysis", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 214-222
2020 exJinta Chayawat, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reducing chicken nugget oil content with fortified defatted rice bran in batter", FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2020, หน้า 1355-1363
2020 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunichirou Shibata, exYuki Yasuda, exMunehiko Tanaka, exKazufumi Osako, "Optimization of Hydrolysis Conditions for Production of Gelatin Hydrolysates from Shark Skin Byproduct and Evaluation of Their Antioxidant Activities", Journal of Aquatic Food Product Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2020, หน้า 736-749
2020 inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutchapat Chanasinphawatkun, exKanokwan Prompa, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Properties and release kinetics of pine bark incorporated agar and carrageenan film", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 3392-3402
2020 exอรุชิดา ขำคมกุล , exธนพร เสน่ห์ลักษณา, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Active meat packaging from thermoplastic cassava starch containing sappan and cinnamon herbal extracts via LLDPE blown-film extrusion", Food Packaging and Shelf Life, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 10055
2020 exSultan, I.N., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Formulation of an Efficient Combinatorial Cellulase Cocktail by Comparative Analysis of Gibson Assembly and NEBuilder HiFi DNA Assembly Modus Operandi.", International Journal on Emerging Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 490-495
2020 inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Development of antimicrobial coating from tapioca starch incorporated with organic salt and acetic acid and its effect on cucumber quality", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 314-327
2020 exPlupjeen, SN, exChawjiraphan, W, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lactococcus lactis KA-FF 1-4 reduces vancomycin-resistant enterococci and impacts the human gut microbiome", 3 BIOTECH, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2020, หน้า 29
2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSudhir K. Sastry, exWarangkana Srichamnong, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extraction", LWT, ปีที่ 134, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 110112-1-10
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under Minimum Nutrient Availability", Applied Food Biotechnology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 225-234
2020 exจารุกิตติ์ ไกรแก้ว , inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Nutritional improvement of copra meal using mannanase and Saccharomyces cerevisiae", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 274-1-10
2020 exJansrimanee, S., inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Synergetic effects of ultrasound and sodium alginate coating on mass transfer and qualities of osmotic dehydrated pumpkin", Ultrasonics Sonochemistry, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 10525
2020 exนางสาวกัตติกา ศรีหมอก, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of spent coffee ground oil in eco-friendly scouring and reactive dyeing process for cotton", Material Science Forum, ปีที่ 1005, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 85-92
2020 exJuthapak Pukngam, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exPimonrat Hansakulwat, "Development of Dyeing Process for Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on Natural and Synthetic Fibers", Material Science Forum, ปีที่ 1005, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 116-122
2020 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางผุสดี แซ่ลิ่ม, อาจารย์, "Aroma Finishing and Pigment Printing of Thai Silk Fabric by 1-Step All-In Printing Process", Material Science Forum, ปีที่ 1005, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 123-130
2020 exNguyen Vu, H.P., inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fabrication of starch blend films with different matrices and their mechanical properties", Polymer Testing, ปีที่ 90, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 10669
2020 exTorgbo, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Biodegradation and thermal stability of bacterial cellulose as biomaterial: The relevance in biomedical applications", Polymer Degradation and Stability, ปีที่ 179, ฉบับที่ -, กันยายน 2020
2020 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exKubota, M., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., "Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysates", Journal of Cereal Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 10304
2020 exPhakamas Rachamontree, exTom Douzou, exKraipat Cheenkachorn, exรศ. มาลินี ศรีอริยนันท์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Furfural: A Sustainable Platform Chemical and Fuel", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 3-10
2020 exน.ส. ธนวรรณ วันทอง, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Rambutan (Nephelium lappaceum) kernel olein as a non-hydrogenated fat component for developing model non-dairy liquid creamer: effect of emulsifier concentration, sterilization, and pH", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 12, เมษายน 2020, หน้า 4404-4413
2020 exNoivoil, N, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Oligo(lactic acid)-grafted starch: A compatibilizer for poly(lactic acid)/thermoplastic starch blend", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 160, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 506-517
2020 exศิรประภา ดีประดิษฐ์ , inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Tactical Procurement Planning under Uncertainty in Aromatic Coconut Manufacturing", International Journal of Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 698-709
2020 exปณิดา จูมเจริญ, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self-cleaning Property of Polyester Fabrics Finished with 3DOM TiO2", Fibers and Polymers, ปีที่ 21, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1975-1982
2020 exBusakorn Mahisanunt, exHironori Hondoh, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "In Situ Observation and Physical–Chemical Characteristics of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Kernel Olein CrystalsObtained from Acetone Fractionation", JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society, ปีที่ 97, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1203-1213
2020 exน.ส.กนกพร พัฒนศรีวงศ์, inนางสาวนวพร วรรณวิศาล, อาจารย์, exดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a novel Mohr’s salt-based indicator for monitoring sea bass (Lates calcarifer) fillet spoilage in chilled storage", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 633-640
2020 exHirotoshi Sushida, exMiyuki Sakei, exRodney H.Perez, exNaoki Ishibashi, exTakeshi Zendo, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Processing and secretion of non-cognate bacteriocins by EnkT, an ABC transporter from a multiple-bacteriocin producer, Enterococcus faecium NKR-5-3", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 130, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 596-603
2020 exAmornthep Kingkaw, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNarissara Suratannon, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPantipa Chatchatee, exSucheewin Krobthong, exSawanya Charoenlappanit, exSittiruk Roytrakul, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Analysis of the infant gut microbiome reveals metabolic functional roles associated with healthy infants and infants with atopic dermatitis using metaproteomics", PeerJ, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า e9988-1-21
2020 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of Acetate-Tolerant Yeast and Its Effect on Controlling Bacterial Contamination During Ethanol Productionfrom Sugarcane Molasses", Sugar Tech, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2020, หน้า 383-394
2020 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoriyuki Yanaka, exThanutchaporn Kumrungsee, "Mungbean seed coat water extract inhibits inflammation in LPS-induced acute liver injury mice and LPS-stimulated RAW 246.7 macrophages via the inhibition of TAK1/IkBa/NF-kB", Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 2659-2668
2020 exนุชจรี กรองวรกุล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exYa-Jane Wang, "Effect of conventional and microwave heating on physical and chemical properties of Jasmine brown rice in various forms", Journal of Food Process Engineering, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า e1350
2020 exJinnipar Choachamnan, exCarmen Moraru, exSeunghyung Lee, exAkira Kurosaka, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Multiple-factor mathematical modeling of glycine-glucose browning", Journal of Food Engineering, ปีที่ 273, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 10982
2020 exPorawan Naksang, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanjana Thumanu, exMaria Jose Oruna-Concha, exKeshavan Niranjan, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of antimicrobial activity, mode of action and volatile compounds of Etlingera pavieana essential oil", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2020, หน้า 324
2020 exVaraporn Chaiyama, exJeng-Leun Mau, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Morphological Characteristics, Molecular Identification and Antioxidant Activities of Phallus atrovolvatus (Agaricomycetes) Isolated from Thailand", International Journal of Medicinal Mushrooms, ปีที่ 22, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 743-753
2020 exSultan I.N., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Heterologous Cellulase Genes Expression and Post-Translational Modifications Analysis of Recombinant Saccharomyces cerevisiae", International Journal on Emerging Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 180-187
2020 exAfrasiab Khan Tareen, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of alkaline hydrogen peroxide pretreatment to enhance enzymatic hydrolysis and phenolic compounds of oil palm trunk", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2020, หน้า 1-12
2020 exSubin Srivichai, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Profiling Anthocyanins in Thai Purple Yams (Dioscorea alata L.)", International Journal of Food Science, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 exDas, P.C., exIslam, M.A., exHossain, M.M., exMd. Fahad Jubayer, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exRanganathan, V.T. , exMazumder, M.A.R., "The roles of soy soluble polysaccharide on the emulsion stability against simulated gastric conditions and food complexes - a review", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
2020 exAnandu Chandra Khanashyam, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of germinant mixtures and inactivation of adhered Clostridium sporogenes spores on food contact surfaces", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-13
2020 exAnal, A.K., exWach?, Y., exLouzier, V., exLaurent, R., exMens, F., exAvalllone, S., inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTantikitti, C., exNguyen, T.B.T., exThao, P.P., exNguyen, T.M.T., exNgugen, H.M.X., exThong, K., exSeingheng, H., exSchleining, G., exLinder, L.F., exScippo, M.-L., exGuidi, A., "AsiFood and its output and prospects: An Erasmus+ project on capacity building in food safety and quality for South-East Asia", Food Control, ปีที่ 109, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 106913-1-6
2020 exสิทธิโชค เกตุแก้ว, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShuichiro Baba, exGenta Kobayashi, exMasatoshi Goto, "Induction of mutation in Monascus purpureus isolated from Thai fermented food to develop low citrinin-producing strain for application in the red koji industry", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 163-168
2020 exอัฉรียา นาคราช, exHui Ling Foo, exSong A.A.L., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Promising discovery of beneficial Escherichia coli in the human gut", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
2020 exชัยวัฒน์ งาสาร, inดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPAIRIN SUCHAIRAT, exBANGON CHAMNAN, exAnutin Pattamasuwan, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "A fixed bed column using bagasse ash for brine wastewater treatment from the sugar refining process", Pollution Research, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 606-617
2020 exดร. ปิยะ เต็มวิริยะกุล, exVarittha Sritalahareuthai, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exButsara Jongruaysup, exSomying Tabtimsri, exKanchana Pruesapan, exSirinapa Thangsiri , exWoorawee Inthachat, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exSomsri Charoenkiatkul, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "Comparison of Phytochemicals, Antioxidant, and In Vitro Anti-Alzheimer Properties of Twenty-Seven Morus spp. Cultivated in Thailand", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2020, หน้า 2600-2615
2020 inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRichard Lawyer, "The potential of fractionated rice bran protein hydrolysates as antioxidative and anti-inflammatory agents", Journal of Nutritional Science and Vitaminology, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า S349-S355
2020 exZuraidah Nasution, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Coconut Water on Adipocyte Differentiation and Lipid Accumulation in 3T3-L1 Cells", Journal of Nutritional Science and Vitaminology, ปีที่ 66, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า S343-S348
2020 exLyda Chin, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Microwave Cooking on Quality of Riceberry Rice (Oryza sativa L.)", Journal of Food Quality, ปีที่ 2020, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 435027
2020 exKhwanchanok Nakkong, inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "The Design of Three-Zone Simulated Moving Bed Process for the Separation of Chlorogenic and Gallic Acids Extractedfrom Spent Coffee Grounds", Waste and Biomass Valorization, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2020, หน้า 2389-2405
2020 exShuangshuang Guo, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYan Ge, "Effects of storage temperature and time on metabolic and flavouromic profiles of roasted germinated sunflower seeds", Journal of Food and Nutrition Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 219-232
2020 exชวิน เป้าศิลา, inดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of hydrolyzed ceramide in Thai color rice (Oryza sativa L.) and by-products", Food Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 56-64
2020 exบุญยศ คำจิแจ่ม, exHanna Bednarz, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarsten Niehaus, "Localization of amino acids in germinated rice grain: Gamma-aminobutyric acid and essential amino acids production approach", Journal of Cereal Science, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 102958-1-8
2020 exTita Archaviboonyobul, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJay Jagjit Singh, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "An analysis of the influence of hand hole and ventilation hole design on compressive strength of corrugated fiberboard boxes by an artificial neural network model", Packaging Technology and Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4-5, เมษายน 2020, หน้า 171-181
2020 inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Economic Impact of Arabica Coffee Farmers’ Participation in Geographical Indication in Northern Highland of Thailand", Journal of Rural Problems, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2020, หน้า 124-131
2020 exSintia Putri Pradita, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exDuke Leingpibul, "The Use of Supply Chain Risk Management Process (SCRMP) In Third-Party Logistics Industry: A Case Study in Indonesia", Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 1-10
2020 inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์, exชาญ เมฆธน, "Effects of refined sugar and combination of light and agitation on yields and mycelial morphology of Grifola frondosa AM cultivated in submerged culture", Current Research in Environmental & Applied Mycology (Journal of Fungal Biology), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 502-513
2020 exWasin Thitsartarn, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Water resistance improvement of paperboard by coating formulations based on nanoscale pigments", Journal of Coatings Technology and Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2020, หน้า 1609 -1617
2020 exSamuchaya Ngamsuk, exJue-Liang Hsu, exTzou-Chi Huang, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Ultrasonication of Milky Stage Rice Milk with Bioactive Peptidesfrom Rice Bran: Its Bioactivities and Absorption", Food and Bioprocess Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 462-474
2020 exกรรณิการ์ ยิ้มนาค, exเรณุมาศ ทิพย์มณี, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/thermoplastic starch/zeolite 5A films: Effects of compounding sequence and plasticizer content", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 1037-1045
2020 exนางสาวนริศรา ธนัทรุ่งเรือง, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of palm sugar concentration and mixing order on physical properties of coconut milk", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 33-38
2020 exนางสาวภูณิชา บุญวิเศษ, inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physicochemical and sensory characteristics of reduced fat-low sugar Chinese pork sausage as produced by chitooligosaccharide using commercial pectinase hydrolysis", International Journal of Food Properties, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 22-33
2020 exภาวินี อินทร์มณี, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of thermosonication and microwave heating for post pasteurization on chemical, physical, and sensory characteristics of prototype sausage", Agricultural and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 39-47
2020 exAphisit Saenjaiban, exTeeranuch Singtisan, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exKittisak Jantanasakulwong, exWinita Punyodom, exPornchai Rachtanapun, "Novel color change film as a time–temperature indicator using polydiacetylene/silver nanoparticles embedded in carboxymethyl cellulose", Polymers, ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 2306-1-14
2020 exViradee Senapitakkul, exGawisara Vanitjinda, exSelorm Torgbo, exPhitsanu Pinmanee, exThidarat Nimchua, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Pretreatment of cellulose from sugarcane bagasse with xylanase for improving dyeability with natural dyes", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 43, พฤศจิกายน 2020, หน้า 28168-28177
2020 exนางสาวสุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "The Effect of Extraction Methods on Phenolic, Anthocyanin, and Antioxidant Activities of Riceberry Bran", Suan Sunandha Science and Technology Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 7-13
Publish Year National Journal 16
2020 exนิภาพร กุลณา, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางกายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยวที่ได้รับผลจากอัตราส่วนของแป้งข้าวสินเหล็กต่อแป้งข้าวฟ่างดำที่แตกต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มีนาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 419-428
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของมอลโทเดกซ์ทรินที่ผ่านการเอสเทอร์ริฟิเคชันและมีโครงสร้างที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของน้ำสลัด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 108-116
2020 exอริสรา หิริโอตัปปะ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับทำนายคุณภาพน้ำอ้อยคั้นสด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 68-75
2020 exปรัสรา กนกบดีวณิช, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exปารมี พูลสวัสดิ์, ex สุพิชชา ไหมสมบุญ, "สมบัติเชิงเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัสของเค้กที่เติมพิวเร่มะม่วง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 79-89
2020 exPrawta Chantaro, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Pre-treatment on Quality of Cassava Chips", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 154-164
2020 exสุธาสินี ยอดอุดม, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, "ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทย", จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 42, ฉบับที่ 165, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 19-38
2020 exศิรประภา ดีประดิษฐ์ , inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมด้วยวิธีการพยากรณ์แบบเฉพาะ และวิธีการพยากรณ์ลำดับชั้น", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
2020 exสุภามาศ หาญเพิ่มชัย , inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exมินตรา นักธรรม, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการปอกเปลือกและเวลาในการนึ่งต่อสมบัติด้านความหนืดของแป้งกล้วยดิบและด้านเนื้อสัมผัสของเจลแป้ง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 367-378
2020 exพัชรนันท์ สุขแสงพนมรุ้ง, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exอริสรา หิริโอตัปปะ, exปิยะมาศ คงแขม, "การตรวจติดตามปริมาณความชื้นในพริกแกงเขียวหวานระหว่างกระบวนการผัดโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 257-264
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของมอลโตเดกทรินเอสเทอร์ร่วมกับ Tween 80 ต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของอิมัลชันเครื่องดื่ม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1780-1794
2020 exNana Manosubsak, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The physical, chemical and sensory properties of original and low sodium soy sauces", Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 48-57
2020 exรัชดาภรณ์ หนูทัศน์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกสายพันธุ์อ้อยด้วยการตรวจวัดลำอ้อยโดยใช้เครื่องอินฟาเรดย่านใกล้สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1082-1091
2020 exนายพงศ์พิพัฒน์ สนม, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของจิ้งหรีดผง โปรตีนถั่วเหลืองสกัด และแซนแทนกัมที่มีต่อคุณภาพคุกกี้แป้งข้าวเจ้า", วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 72-84
2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแป้งเมล็ดมะขามต่อสมบัติทางกายภาพและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวไรซ์เบอรี่โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 2236-2248
2020 exSuwanoot Tuntragul, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "กลไกการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเมลลาร์ดของโปรตีนเวย์ไฮโดรไลเสทชนิดผงในผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ผ่านการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไลส์", วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 132-144
2020 inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณุกานดา เชิดชูธีรกุล, "ความสามารถในการทำกำไรของเกษตรกรตามรูปแบบโซ่คุณค่าไหมไทยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมในจังหวัดนครราชสีมา", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี , ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 25-49

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 30
2020 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, exRetty Putri Utami Dwipa, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mycobiota and Mycotoxins Contamination in Sesame Seeds, Lotus Seeds and Job’s Tears Seeds from Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum, 13 - 15 มกราคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Regulations Relating to Mycotoxins in Food and Feed in Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum, 13 - 15 มกราคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Influence of temperature and water activity on growth and production of aflatoxin B1 by Aspergillus flavus and ochratoxin A by A. carbonarius isolated from dried chili", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exRetty Putri Utami Dwipa, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Competition of Toxigenic Isolates of Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius Under Shifting Temperature", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yorgrakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRetty Putri Utami Dwipa, exChananya Chuaysrinule, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Mycotoxigenic fungi and mycotoxins in selected cereals in Thailand and theirs exposure assessment", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yograkarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exArisara Hiriotappa, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, exRutchadaporn Nootas, exPisittinee Chapanya, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid Analysis of First Sugarcane Juice Qualities in Raw Sugar Milling Process Using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exArisara Hiriotappa, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exPatcharanun Suksangpanomrung, exMintra Nugthum, exRutchadaporn Nootas, exPisittinee Chapanya, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rapid Determination of Sugarcane Qualities Based on Shredded Cane Spectra Using Short Wavelength Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exPatcharanun Suksangpanomrung, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exArisara Hiriotappa, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exPiyamart Khongkhaem, "Monitoring Fat Content of Grated Coconut Meat in Coconut Milk Extraction Process Using Near-Infrared Spectroscopy", The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020), 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exSupamas Hanpermchai, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of banana flour and soybean oil on the physical qualities of batter and banana cake", International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB2020), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 exMintra Nugthum, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucralose substitution on moisture transfer and physicochemical characteristics of Marian plum leather", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020):Future Food Innovation for Better Health and Wellness , 18 - 19 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, exChanon Wiphanurat, "Deterioration of Mechanical Properties of PLA/ENR Mulching Films for Cultivation of Fruit Trees and Flowers under Real Field Condition", 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN, IT, SYSTEM ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE (EDISA-2020), 25 - 26 กรกฎาคม 2020, Ploenchit Sukhumvit กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exอัจฉราวรรณ ศรีษา, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Development of bioplastic active packaging to inhibit fungal growth in bakery product using cast-extrusion", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020) , 18 - 20 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อนวัตกรรมอาหารในการปฎิวัติอุตสาหกรรม4.0และความปรกติใหม่", The 1st Agro-Industrial Technology Online Conference on The Agro-Industrial Revolution, New Normal and The Future of Work , 17 กันยายน 2020, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exKanyarat Kitsubthawee, exKraipat Cheenkachorn, exSanti Chuetor, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMalinee Sriariyanun, "Characterizations of lignocellulose waxes and study of their effects on enzymatic saccharification for biofuel production.", 5th International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS), 4 - 9 ตุลาคม 2020, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2020 exศตวรรษ ตัญญู, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of processing parameters and additives on the qualities of frozen ready-to-eat brown rice products", International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2020), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2020 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exภาวิณี แย้มเพ็ง, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวนัดดามาศ โตมอญ, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, "DEVELOPMENT OF NANOEMULSION FOR ELDERLY SKINCARE PRODUCT FROM SANGYOD AND TUBTIMCHUMPAE RED RICE BRAN OIL", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy , 24 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exNuttakorn Chuenboonma, exTeerapat Thungthong, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Numerical Investigation of Air Flow in a Vertically Paddy Bed Dryer using Computational Fluid Dynamics", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 1 - 4 ธันวาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 exKwanchanok Prachunchonakorn, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The effect of drying with controlling relative humidity of drying air on the color and texture of mango sheet products", International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB2020), 29 - 30 กรกฎาคม 2020, มหาสารคาม ประเทศไทย
2020 exน.ส.ปัณฑ์ชนิต, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Enzymatic Extraction Method on the Chemical Properties of Partially Defatted and Defatted Rice Bran Protein Hydrolysates", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020, 18 - 20 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exWithida Chantrapornchai, exสุพัฒน์ชลี สิริโชควรกิตติ์, "COMPARISON OF CONVENTIONAL AND ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION METHODS ON BIOACTIVE COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES FROMRICEBERRY BRAN", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020:Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 24 กันยายน 2020, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปาลิตา พรชัยวรรณาชาติ, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Film Thickness and Potential on the Response of Nitrite Biosensor", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exP Poochinya, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The improvement of the high value-added supply chain: a cordyceps beverage case study", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation, 4 มีนาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exR J Neisyafitri, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The analysis of a chilled beef supply chain for developing strategic improvement", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation, 4 มีนาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exJ Srilarp, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The study of a small-sized Thai chili paste supply chain", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 4 มีนาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exกนกอร คงเจริญ, exคณิน รัชตะไพบูลย์, inดร.ธนัท อ้วนอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พฤกษ์ ตั้งพร้อมพันธ์, อาจารย์, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Glucose and Altemative Inducers on the Growth and the Extracellular Production of Recombinant ?-Mannanase of Escherichia coli KMAN-3", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2020), 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exLuan Van Nguyen, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molasses Utilization as a Carbon Source of Engineered Agrobacterium tumefaciens Fermentation for Plant-based Recombinant Protein Production", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2020), 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exทีปนี พินิจจันทร์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of pineapple juice and commercial meat tenderizeron quality of beef jerky", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020): Future Food Innovation for Better Health and Wellness, 18 - 19 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exFahrunnisa Adzqia, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Bread quality as affected by sorghum and breadfruit floursas wheat substitutes", The 22nd Food Innovation Asia Conference 2020 (FIAC 2020): Future Food Innovation for Better Health and Wellness, 18 - 19 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exณัฐสินี ด้วงแก้ว, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ , "Effect of high pressure processing on physical and chemical properties of rice beverage", The International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 40
2020 exนส. พิชชาภา หาญเกษม, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "วิธีการลดขนาดเครื่องนวดเนื้อสุญญากาศและการหาสภาวะที่ดีที่สุดในการนวดเนื้อสุญญากาศสำหรับการผลิตเนื้ออกไก่ปรุงสุกแช่แข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "Profiling traditional rice vinegar bacterial diversity through PCR-DGGE technique", The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exธนพร แซ่ลู่, "การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exสุภัทรา ทัศนกิจ, "ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร ทรัพย์สินไม่มีตัวตนและมูลค่าหลักทรัพย์ กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของเปลือกกล้วยในการผลิตสารสีและสารลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีหมักแบบอาหารแข็ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวศิรประภา ผ่องบุรุษ, inนายวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์, อาจารย์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวงสังคมใกล้ชิดที่มีต่อความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายในกลุ่มผู้ชายยุคใหม่เจเนอเรชันวาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exเรือนเพชร มีมุสิก, "ความสามารถในการทำกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์กับมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 16 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exกุลรรัช วรทัตกิตติกุล, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การจัดการโซ่อุปทานโรงคัดบรรจุผักสดตัดแต่งเพื่อการส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร", The 5th Regional Conference on Graduate Research. , 18 มกราคม 2020, ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 exวราลี พุทธรัสสุ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณสูตรอาหารไก่อินทรีย์ด้วยกำหนดการเชิงเส้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exดุษณีย์ ทองทุม, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางกลของเซลแกนรูปทรงเชิงเรขาคณิตของขาพาเลทรองรับสินค้าที่มีโครงสร้างแบบเเซนวิชขึ้นรูปด้วยการพิมพ์สามมิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34, 14 - 17 กรกฎาคม 2020, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2020 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐณิชา พึ่งสุข, "การกระจายความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนที่นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exNattacha Siriwarin, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Effect of pretreatment applying sucrose and calcium lactate solution on the frozen Nam Dok Mai mango (Mangifera indica L.) quality", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exNapat Suebsiri, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของแคนตาลูปเมล่อน", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exSampath Induruwa I.V.A.D.C, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Extraction of black pepper (Piper nigrum L.) oleoresin by ohmic heating assisted solventextraction", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exSocheata Kean, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "The Encapsulation of Cinnamon oil by Spray Drying", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exศิริพร จงสุวัฒน์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอบผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ในระดับห้องปฏิบัติการ", the 17th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exน.ส.ชฎาพร จันบำรุง, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของแป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า และสารปรับปรุงเนื้อสัมผัสต่อคุณภาพอาหารว่างชนิดแท่งอบกรอบจากฟักทอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวมิรันตึ บุดดีเสาร์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนแบบอินคลูชันของไซโคลเด็กซ์ตรินและวิตามินอีจากนํ้ามันปาล์ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exชนกชนม์ เจริญพร, exดำเกิง บัณฑิตอมร, exปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, exAnunchai Assawamakin, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "Inclusivity and Exclusivity of Multiplex PCR for Specific Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exเกียรติศักดิ์ ปุหิ้น, exMika Fukuoka, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพด้านเนือสัมผัสของเส้นก๋วยเตี๋ยวสดจากสตาร์ชและแป้งข้าวจากข้าวแอมิโลสสูง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 กุมภาพันธ์ 2020 - 7 เมษายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายสุทธิเกียรติ เจียโรจนานนท์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเคลือบวานิชผสมนาโนซิลิกาเพื่อปรับปรุงคุณภาพพิมพ์กราวัวร์บนบรรจุภัณฑ์กระดาษปอนด์", งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย
2020 exนภาวรรณ มาตรเจริญ, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของลำดับการย้อมที่มีต่อการย้อมสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมะพูดและครามบนผ้าไหม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exเกศศิณี นามกร, exผศ ดร พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาและพัฒนากระบวนการย้อมสีกกทอเสื่อด้วยสีธรรมชาติจากครั่ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exอชิตพล ธีระเรืองไชยศรี, exปิยะวัฒน์จูรณสิริพงศ, exอัญชิษฐา ฤกษ์คุณาทัย, inสิชญา สิทธิพจน์, อาจารย์, "ผลของการปรับปรุงคุณภาพกาแฟโรบัสต้าด้วยกระบวนการพรีทรีตเม้นเมล็ดกาแฟดิบ", The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exชนนิกานต์ เสรีฉันทฤกษ์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสนามไฟฟ้าระหว่างกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และคุณสมบัติการลดแรงตึงผิวของโปรตีนเวย์", โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exกนกพร เจริญสืบสกุล, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณลักษณะของแอพลิเคชันสำหรับการบันทึกแคลอรี่ในประเทศไทย", The 7th National conference Nakhonratchasima college, 23 พฤษภาคม 2020, นครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 ex มาลี ไก่แก้ว , inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองหาค่าเกณฑ์น้ำหนักในการคัดเลือกชิ้นส่วนไก่", การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3, 29 มีนาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสรวีย์ ปวีณดำรง , inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมและความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองงาม่อนอัดเม็ด", การประชุมวิชาการด้านการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 1 พฤษภาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพิมพ์ชญา ไชยธนันต์วุฒิ, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือเนื้อสัตว์ทีี่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที 11 (CIOD 2020), 24 เมษายน 2020 - 24 เมษายน 2021, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exปภัสชญา ซังเรือง, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผงปรุงรสคลีน", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 24 เมษายน 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exพัชรินทร์ มธุรพจนากุล, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายปริมาณเกลือในวัตถุดิบทูน่า", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 11 (CIOD 2020), 24 เมษายน 2020, นนทบุรี ประเทศไทย
2020 exณุกานดา เชิดชูธีรกุล, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ไหมไทย: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านคึมมะอุ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exวรลักษณ์ แสงธาราทิพย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของคาราจีแนน กลูโคแมนแนน และโลคัสบีนกัม ต่อเนื้อสัมผัสและลักษณะทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์เยลลี่กระเจี๊ยบพร้อมดื่ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 กุมภาพันธ์ 2020 - 7 กุมภาพันธ์ 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exทัศนีย์ มณีกอบกุลวงศ์, inดร.คุณาลัย พลอยดนัย, อาจารย์, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผ่านการสนทนากลุ่ม", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 8, 16 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exUkhi Werdi Pratami, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Food Safety Management System in the Frozen Seafood Manufacturing Process in PT. XYZ Indonesia", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exชัญญา สิทธิอํานวย, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเค้กสปันจ์ลดแคลอรี่เพื่อสุขภาพ ด้วยแป้งมันม่วงและอินูลิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exSujaree Khatcha, exSuteera Vatthanakul, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นตรงในการพัฒนาโจ๊กสำหรับผู้สูงวัย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exDuanggamol Jullapanya, exPattharasuda Hanucharoenkul, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Calcium Concentration on Properties of Tapioca Starch Gel Containing Alginate", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exPanusorn Choosuk, exPatchara Damkrut, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality Modification of the Reformed Chicken Meat Using Xanthan Gum for Nugget Preparation", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exอรุณวดี สุขชุ่ม, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยชนก กันตรง, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเติมแป้งกล้วยดิบและแป้งข้าวโพดสีเหลืองต่อคุณภาพของสปาเกตตีปราศจากกลูเตน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 5
2020 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์ , "กรรมวิธีการผลิตสารอาหารเสริมพรีไบโอติกสำหรับพืชและสัตว์", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exมลนพรรษ สงค์พิมพ์ , exดารารัตน์ มงคลการ, "กรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินจากแป้งบัวหิมะ", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาณินี จรุงกีรติวิมล, exฝนทิพย์ เลียงวัฒนชัย, exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "โยเกิร์ตผงผสมฟักข้าวเสริมโพรไบโอติกแบบอัดเม็ดและกรรมวิธีการผลิต", สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2020
2020 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส คริษฐา เจริญพจน์, "ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งสำเร็จรูปที่ทำพองด้วยเตาอบไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องและกรรมวิธีการผลิต", สกว , 2020
2020 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ มารุจกล้า, exชนิกา ชื่นแสงจันทร์, "กรรมวิธีการผลิตพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากแบคทีเรีย คัปเรียวิดัส เนเคเตอร์ (Cupriavidus necator) จากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มน้ำมัน โดยวิธีการเพาะเลี้ยงแบบที่มีการเติมแหล่งคาร์บอนเป็นระยะ", Kasetsart University, 2020

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 1
2020 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "โครงข่ายโปรตีนข้าว", Kasetsart University, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2020]