Journal

Influence of annealing temperature on Tg’ of cooked rice stick noodles.
International Journal of Food Properties.
9
4
759-766
กันยายน 2006
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 052325 ชื่อวิชา Innovations in Food Processing,5 พ.ย. 2008 - 10 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การลดความเปลี่ยนแปลงจากการแช่เยือกแข็งเจลสตาร์ช แหล่งทุน :สวพ มก,1 ก.ย. 2005 - 31 ส.ค. 2009