Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), University of Wisconsin-Madison
  • M.S. (Food Science), University of Wisconsin-Madison
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Cluster AnalysisFood allergenfood allergen labellingfood allergen managementmarketing researchMass Balanceminimal processPremium Beefproduct development in apparelQ MarketQ Product Supply ChainQFDQuality AssuranceQuality Management Systemready mealSafe vegetableSampling Plan ProcedureSampling uncertainty accessmentSelf AssessmentSMEssport braSport drinkStandard and regulationstrategic plan on awareness raisingStrategic Value Chain and Innovationsupply chainSustainable and Wellness Business ModelThai commercialThai food manufacturerThai food manufacturersThai food SMEsTotal Quality Managementtraceability systemValue creationVegetablesกระบวนการส่งมอบรับมอบกลิ่นรสกลุ่มเกษตรกรโซ่อุปทานโซ่อุปทานสินค้า Qด้านอาหารต้นแบบธุรกิจตลาดจริงตลาดสินค้า Qตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า Warehouse receiptน้ำนมแพะบรรจุภัณฑ์ใบประทวนสินค้าใบรับของคลังสินค้าใบรับของคลังสินค้า ในประทวนสินค้า ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลานิลผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชผักปลอดภัยผักผลไม้พฤติกรรมและทัศนคติมวลสมดุลมั่นคงมาตรฐานปริมาณสารเคมีตกค้างในระดับที่อนุญาตให้มีได้(Maximum Residue Limits:MRLs)มาตรฐานและหลักคิดมาตรฐานสินค้ามาตรฐานสินค้าเกษตรมาตรฐานสินค้าอาหารสากลเมืองนวัตกรรมยั่งยืนยุทธศาสตร์โยเกิร์ตชนิดผงระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารระบบการตามสอบพืชผลระบบควบคุมภายในระบบตามสอบระบบบริหารจัดการคุณภาพระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ฟาร์มโคนม นวัตกรรมระบบผลิตอิฐกระถาง แบรนด์สินค้าชุมชน กิจการโคนมยั่งยืนระบบสารสนเทศรูปแบบธุรกิจโรงเชือดโคโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์วิธี Flash Profileวิธีการเก็บตัวอย่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐศาสตร์คุณค่าสหภาพยุโรปสหรัฐม ญี่ปุ่นสัดส่วนมูลค่าสายโซ่อุปสงค์สินค้าเกษตรสินค้าเกษตรนวัตกรรมสุขอนามัยพืช การชักตัวอย่าง ด่านสินค้าหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีห่วงโซ่อุปทานแหล่งโปรตีนองค์ประกอบทางเคมีอาหารอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลอาหารไทยฮาลาลอาหารฮาลาลอินโดนีเซียอุตสาหกรรม 4.0อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  Strategic Value Chain and Innovation, Total Quality Management, Sustainable and Wellness Business Model

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2549 - ส.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 5411 ชั้น 4 อาคาร 5

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 5 เรื่อง (Unknown 5 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A multi-stakeholder perspective on the adoption of good agricultural practices in the thai fresh produce industryWongprawmas R., Canavari M., Waisarayutt C.2015British Food Journal
  117(9),pp. 2234-2249
  20
  2Food safety assurance system for fresh produce production in Thailand: A reviewWongprawmas R., Canavari M., Waisarayutt C.2015Quality Assurance and Safety of Crops and Foods
  7(1),pp. 73-88
  13
  3Investigation on the understanding and implementation of food allergen management among Thai food manufacturersWaisarayutt C., Surojanametakul V., Kaewpradub S., Shoji M., Ito T., Tamura H.2014Food Control
  46,pp. 182-188
  9
  4Application of quality function deployment in instant rice noodle product developmentWaisarayutt C., Tutiyapak O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 162-171
  6
  5Application of quality function deployment in sport bra product developmentWaisarayutt C., Siritaweechai S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 172-180
  2
  6Assessing awareness on food quality and safety among food small and medium-size enterprises in ThailandSuwanpidokkul V., Waisarayutt C.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(5),pp. 430-435
  0