Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University
  • M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

Activated carbonActive Packagingactive sludge cakeAlkyd resinbeeswaxBiological materialsbrewer spent grainCOATINGcoating agentCoconut fibercompositeCotton fabric wasteFlexographyLow density polyethyleneMaleic anhydrideMarketingmechanical propertiesMicrocelluloseNano-particlesnano-silicaOil Palm Frondoil-basedPackaging printingpalm oil sludgePAPERpaper printingPaperboardPolypropylenePrinting Raw MaterialsPROCESSINGRice HuskSilicasilica particlessimulationstearic acidSurface modificationSynthesized silicaTitanium dioxidevarnishกระดาษกระถางต้นไม้กระบวนการผลิตการขนส่งการค้าปลีกการตลาดการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการสุกของผลไม้เกษตรกรคาร์บอไนเซชันเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องดื่มเครื่องลิควิดโครมาโทกราฟีแคทไอออนิกสตาร์ชแคนตาลูปชานอ้อยโซ่ความเย็นโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์ฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตเตตร้าซัยคลินถ่านกัมมนันต์ทางใบปาล์มน้ำมันที่ย่อยสลายได้ทุเรียนเทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไททาเนียมไดออกไซด์ธาตุอาหารนาโนซิลิกาบรรจุภณัฑเ์พ่อืการขนสง่บรรจุภณัฑร์ะบายอากาศบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรพื้นที่ผิวระบบทำความเย็นลดอุณหภูมิลักษณะเฉพาะลูกผสมเดี่ยวโลจิสติกส์สภาวะที่เหมาะสมสมบัติความแข็งแรงเชิงกลส่วนประกอบทางเคมีสายการบรรจุสารเติมแต่งสารเพิ่มการต้านทานน้ำสารเพิ่มความเหนียวสารเสริมแรงเส้นใยอนุภาคนาโนออกซีเตตร้าซัยคลินออกแบบบรรจุภัณฑ์อัตราการซึมผ่านของก๊าซอายุการเก็บอุณหภูมิอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารแอคิลคีตีนไดเมอร์ไอน้ำ

Interest

Environmental Conscions Design, Operation Strategies, Simulation


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Simulation for transport pallet cost reduction in pet food manufacturing: An empirical case studyDoungpattra N., Jarupan L., Ongkunaruk P.2012Packaging Technology and Science
25(6),pp. 311-319
10
2Mechanical, thermal, and biodegradation behaviors of poly(vinyl alcohol) biocomposite with reinforcement of oil palm frond fiberSukudom N., Jariyasakoolroj P., Jarupan L., Tansin K.2019Journal of Material Cycles and Waste Management
21(1),pp. 125-133
8
3Application of combinatorial approach in packaging material selectionJarupan L., Kamarthi S., Gupta S.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
5583,pp. 207-223
7
4Synthesized silica powder from rice husk for printing raw materials applicationTipsotnaiyana N., Jarupan L., Pechyen C.2012Advanced Materials Research
506,pp. 218-221
6
5Crystallization behavior of plasticized poly(lactide) film by poly(l-lactic acid)-poly(ethylene glycol)-poly(l-lactic acid) triblock copolymerJariyasakoolroj P., Rojanaton N., Jarupan L.2020Polymer Bulletin
77(5),pp. 2309-2323
5
6Modification of mechanical properties by TiO2 nano-particle for biodegradable materials made from palm oil sludge and activated sludge cakeYuthavisuthi P., Jarupan L., Pechyen C.2012Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
22(SUPPL.3)
4
7Evaluation of Trade-offs in Costs and Environmental Impacts for Returnable Packaging ImplementationJarupan L., Kamarthi S., Gupta S.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
5262,pp. 6-14
3
8Surface treatment on low density polyethylene with TiO 2 nano-particles for packaging printingPhokhaphaiboonsuk D., Jarupan L., Jarupan L., Pechyen C., Pechyen C., Nandhivajrin C.2012Advanced Materials Research
506,pp. 615-618
2
9Efficacy of activated carbon in-situ to oil palm frond paper for active packaging on mechanical propertiesThongjun N., Jarupan L., Pechyen C.2012Advanced Materials Research
506,pp. 607-610
1
10Printing qualities on inkjet-printed paper from varnish coating agent with rice husk silica particlesTipsotnaiyana N., Jarupan L., Jarupan L., Pechyen C., Pechyen C.2013Advanced Materials Research
626,pp. 691-695
1
11Enhancement of flexographic print quality on bleached kraft liner using nano-silica from rice huskTipsotnaiyana N., Jarupan L., Noppakundilograt S.2015Progress in Organic Coatings
87,pp. 232-241
1
12Seal strength evaluation of flexible plastic films by machine testing and human peelingNilmanee S., Jinkarn T., Jarupan L., Pisuchpen S., Yoxall A.2018Journal of Testing and Evaluation
46(4),pp. 1508-1517
1
13Effectiveness of packaging and labeling communication for foods and beveragesNandhivajrin C., Jinkarn T., Jarupan L.2006Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging
,pp. 237-241
0
14Use of process capability indices for improving delivery performance of returnable packagingJarupan L.2006Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging
,pp. 231-236
0
15Simulation Study on Vehicle Dispatching Strategies for Returnable Transport PackagingJarupan L., Kamarthi S.V., Gupta S.M.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
5263,pp. 161-169
0
16Structures and properties of isotactic-polypropylene/synthesized micro cellulose tray: Effects of micro cellulose loadingSukhavattanakul P., Jarupan L., Pechyen C.2013Advanced Materials Research
626,pp. 716-720
0
17Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resins for paperboard coatingNoinak U., Jarupan L., Pechyen C., Nandhivajrin C.2012Advanced Materials Research
506,pp. 556-559
0
18Effect of ozone on prolonging the shelf life of mango and broccoli during cold storage and distributionPaico M., Jittanit W., Jarupan L., Chonhenchob V.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
,pp. 443-451
0