ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
Packaging and Distribution Systems for Agro-industry
LAB03
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

Packaging and Distribution Systems for Agro-industry

LAB03

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วาณี ชนเห็นชอบ

Email: fagivnc@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625052

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

Email: fagitvp@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5057 ต่อ 5057

ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน์

Email: fagisks@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5050

รศ.อำพร เสน่ห์

Email: fagiams@ku.ac.th

Phone Number: 02-5625099

รศ.รังรอง ยกส้าน

Email: fagirry@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5097

รศ.เลอพงศ์ จารุพันธ์

Email: fagilpj@ku.ac.th

Phone Number: 025625059 025625045

ผศ.สมพร คงเจริญเกียรติ

Email: fagispk@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5053

ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ

Email: fagisnc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5056

ผศ.ศศิธร ตรงจิตภักดี

Email: fagiscw@ku.ac.th

Phone Number: 025625037

ผศ.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

Email: fagiwcj@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5026

รศ.พรธิภา องค์คุณารักษ์

Email: pornthipa.o@ku.ac.th

Phone Number: 02-797-0999 ต่อ 1632