Conference

Article
ผลของระดับมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารในอาหารสุกร ต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด สมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก-รุ่น-ขุน และคุณภาพซาก
Conference
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
Class
ชาติ
Date
15 สิงหาคม 2006
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของระดับมันสำปะหลังในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด การใช้ประโยชน์ได้ของแป้ง สมรรถภาพการผลิต และค่าการย่อยได้ของสารอาหาร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,3 พ.ย. 2008 - 2 มี.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,4 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,1 พ.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด,18 ก.พ. 2008 - 20 ก.พ. 2008