Journal

Lipase: production and physico-chemicals properties.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ISSN: 01252437)
26
2
114-131
พฤษภาคม - สิงหาคม 2006
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051499 ชื่อวิชา Biotechnology Project,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010