Conference

Article
การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (The 7th GTT Conference)
Class
ชาติ
Date
15 - 16 พฤศจิกายน 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-