Conference

ระบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไหมไทย
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สีย้อมธรรมชาติ
ชาติ
11 - 12 สิงหาคม 2007
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 055466 ชื่อวิชา Sup. Chain Mgt. & Logis. in Tex. & Appa. Ind.,1 ส.ค. 2007 - 1 ส.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมตัวแบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain) และ Logistics ในอุตสาหกรรมไหมไทย,25 มิ.ย. 2013 - 27 มิ.ย. 2013