Person Image

  Education

  • วท.บ(วนผลิตภัณฑ์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม(วนผลิตภัณฑ์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D. (Agriculture), The University of Tokyo, JAPAN, 2556

  Expertise Cloud

  26Bacterial celluloseBacterial cellulose nanocrystalBacterial Cellulose NanocrystalsBacterial nanocelluloseBiofilmBionanocompositeblack anther diseaseBlack anther diseasesBostrichidaeCannabisCannabis sativaCarboxylationcelluloseCoiColeopteraCoprecipitationcrystal structureCrystalline cellulosecrystallinityDegrees of polymerizationsDelignificationDendrocalamus asperDendrocalamus membranaceusDirect oxidationElastic moduliEnergy dispersive spectroscopies (EDS)Energy dispersive spectroscopyFe3O4 nanoparticlesfiber morphologyFibersfilmFilm preparationFilter membraneFourier transform infrared spectroscopyFQAFRPglycerolHandsheetHandsheetsHempHemp bastHevea brasiliensisHigh resolution transmission electron microscopyhigh temperature fermentationHolocelluloseIn-situ synthesisIron metallographyIron oxidesIrregular particleKomagataeibacter oboediensKomagataeibacter xylinuskraft pulpSilver nanoparticlesStreblus asper Lour.TEMPOกัญชงกายวิภาคศาสตร์การขยายขนาดการปรับตัวการปรับปรุงสายพันธุ์การหมักที่อุณหภูมิสูงข่อยคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์นาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียน้ำมัน CBDแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนแบคทีเรียนาโนเซลลูโลสปรับปรุงพันธุ์ไผ่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพไผ่กำยาน ไผ่บงใหญ่ ไผ่รวกเขา ไผ่เลี้ยงไผ่ซางนวลไผ่ตงไผ่ตง ไผ่ซางนวล ไผ่กำยาน ไผ่ลำมะลอก ไผ่รวกเขา ไผ่เลี้ยง องค์ประกอบทางเคมีไผ่ตง พอลิเมอร์ชีวภาพ นาโนเซลลูโลส เทมโปพลาสติกชีวภาพพลาสติกย่อยสลายได้พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มชีวภาพฟิล์มชีวภาพ แบคทีเรียนาโนเซลลูโลส วัสดุผสมนาโนชีวภาพโรคเกสรดำลิ้นคลาริเน็ตวงศ์หญ้าวัสดุผสมนาโนชีวภาพวัสดุเส้นใยธรรมชาติสกุลอ้อสมุดไทยสัณฐานวิทยาของเส้นใยสัณฐานวิทยาพืชสับปะรดสายพันธุ์ปรับตัวเส้นใยเซลลูโลสดัดแปลงด้วย TEMPOเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์เส้นใยไผ่อนุกรมวิธานพืชอ้ออุตสาหกรรมดนตรีอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

  Interest

  เซลลูโลสและการดัดแปลงเซลลูโลส, เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลสจากวัสดุชีวภาพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparative characterization of TEMPO-oxidized cellulose nanofibril films prepared from non-wood resourcesPuangsin B., Puangsin B., Yang Q., Saito T., Isogai A.2013International Journal of Biological Macromolecules
  59,pp. 208-213
  65
  2TEMPO-Mediated Oxidation of Hemp Bast Holocellulose to Prepare Cellulose Nanofibrils Dispersed in WaterPuangsin B., Puangsin B., Fujisawa S., Kuramae R., Saito T., Isogai A.2013Journal of Polymers and the Environment
  21(2),pp. 555-563
  37
  3Characterization of cellulose nanofibrils prepared by direct TEMPO-mediated oxidation of hemp bastPuangsin B., Puangsin B., Soeta H., Saito T., Isogai A.2017Cellulose
  24(9),pp. 3767-3775
  28
  4Development of nanocomposite film comprising of polyvinyl alcohol (Pva) incorporated with bacterial cellulose nanocrystals and magnetite nanoparticlesUsawattanakul N., Torgbo S., Sukyai P., Khantayanuwong S., Puangsin B., Srichola P.2021Polymers
  13(11)
  14
  5Characterization of bamboo nanocellulose prepared by TEMPO-mediated oxidationChitbanyong K., Pitiphatharaworachot S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2018BioResources
  13(2),pp. 4440-4454
  10
  6TEMPO-oxidized cellulose nanofibril film from nano-structured bacterial cellulose derived from the recently developed thermotolerant Komagataeibacter xylinus C30 and Komagataeibacter oboediens R37–9 strainsChitbanyong K., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Theeragool G., Puangsin B.2020International Journal of Biological Macromolecules
  163,pp. 1908-1914
  10
  7Starch nanocomposites reinforced with TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils derived from bamboo holocellulosePitiphatharaworachot S., Chitbanyong K., Sungkaew S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019BioResources
  14(2),pp. 2784-2797
  9
  8Characterization of sweet bamboo (Dendrocalamus asper Backer) kraft pulp filled in poly(lactic acid)/polybutylene succinate blend compositeJansiri S., Deenu A., Puangsin B., Sungkaew S., Kamthai S.2021Polymer Composites
  9
  9Basalt-fiber-reinforced polyvinyl acetate resin: A coating for ductile plywood panelsKramár S., Trcala M., Chitbanyong K., Král P., Puangsin B.2020Materials
  13(1),pp. 49
  8
  10Silver nanoparticle-based paper packaging to combat black anther disease in orchid flowersNokkrut B., Pisuttipiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019Coatings
  9(1)
  6
  11Natural fibers derived from coi (streblus asper Lour.) and their behavior in pulping and as paperBoonpitaksakul W., Chitbanyong K., Puangsin B., Pisutpiched S., Khantayanuwong S.2019BioResources
  14(3),pp. 6411-6420
  3
  12Structures, molar mass distributions, and morphologies of TEMPO-oxidized bacterial cellulose fibrilsOno Y., Takeuchi M., Kimura S., Puangsin B., Wu C.N., Isogai A.2022Cellulose
  3
  13Physical Properties of Handsheets Derived from Coi (Streblus asper Lour.) Pulp Fiber as Papermaking Material Traced from Ancient TimesKhantayanuwong S., Boonpitaksakul W., Chitbanyong K., Pisutpiched S., Puangsin B.2021BioResources
  16(3),pp. 6201-6211
  2
  14Assessment of Electrothermal Pretreatment of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Peels for Producing Cellulose FibersTorgbo S., Sukyai P., Khantayanuwong S., Puangsin B., Srichola P., Sukatta U., Kamonpatana P., Beaumont M., Rosenau T.2022ACS Omega
  1
  15Fiber morphology, chemical composition, and properties of kraft pulping handsheet made from four Thailand bamboo speciesKhantayanuwong S., Yimlamai P., Chitbanyong K., Wanitpinyo K., Pisutpiched S., Sungkaew S., Sukyai P., Puangsin B.2023Journal of Natural Fibers
  20(1)
  0
  16Sugarcane leave-derived cellulose nanocrystal/graphene oxide filter membrane for efficient removal of particulate matterChantaso M., Chaiyong K., Meesupthong R., Yingkamhaeng N., Diem L.N., Torgbo S., Sukyai P., Khantayanuwong S., Puangsin B., Srichola P.2023International Journal of Biological Macromolecules
  234
  0
  17Silver-nanoparticle-containing handsheets for antimicrobial applicationsPuangsin B., Chitbanyong K., Yimlamai P., Khantayanuwong S., Pisutpiched S., Isogai A.2022Cellulose
  0