Conference

Article
Optimization of puffing tofu skin snack by home microwave oven
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60
Class
นานาชาติ
Date
22 กุมภาพันธ์ 2022
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-