Person Image

  Education

  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • PhD (Microbiology-Biotechnology), Montpellier SupAgro, ฝรั่งเศส, 2558
  • ปรด. (เกษตรเขตร้อน-นานาชาติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Hevea brasiliensisHigh Performance Thin Layer ChromatographyHPTLClatex yieldlipid compositionnatural rubber propertiesproteinsqualityResource partitionrice bran oilsRubberRubber filmsSangyod and Tabtimchumpae rice bran oilssap flowSeasonal dynamicsStabilizationStabilization methodsStarchStiffnessstimulationStorageStorage timestructureSugarThin filmsThin-film propertiesWettingกรดเอลาจิกกระบวนการอบแห้งการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเคลื่อนย้ายของคาร์บอนการจัดการน้ำและปุ๋ยการจัดการแปลงเพาะการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการตรวจติดตามการตรวจติดตาม (Monitoring)การบ่มยางการบริหาร ยุทธศาสตร์การวิจั ภาคกลาง การผลิตอนุภาคลิกนินการรับแสงการสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มและใบ (Canopy and leaf photosynthesis)การหายใจ (respiration)การหายใจของดินและรากกิจกรรมกุหลาบพันปีเขากวางอ่อนไขมันความต้องการน้ำ (Water requirement)ความมีชีวิตของเมล็ดคอริลาจิน กรดแกลลิกคาร์บอนไอโซโทปคุณสมบัติแสงของแผ่นใบเครื่องสำอางเครื่องสำอางลดริ้วรอยและจุดด่างดำยางพารายางพารา (Hevea brasiliensis)ยางพารา (Rubber)ยางพารา RRIT 251ยางพารา, คาร์บอนไอโซโทปร่มกันฝนระบบกรีดยางระบบกรีดยาง (Tapping system)ระบบการปลูกยางพาราระบบโรงงานผลิตพืชระยะการเปิดกรีดยางพารารำข้าวริมโฟลว์ริมโฟลว์ (RRIM flow)เรือนพุ่มไลโปโซมเซริซินไฮโดรไลเสทวัสดุปลูกวัสดุปลูกในภาชนะวิเคราะห์ต้นทุนศรีทอง (Chinese tallow)ศึกษาดูงานสถานะของน้ำ (Water status)สถานะของไนโตรเจน (Nitrogen status) และเครื่องวัดไนโตรเจน (Nitrogen meter)สถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สภาพแวดล้อมแสงสภาพแวดล้อมแสง (Light environment)สมดุลของคาร์บอนสมดุลของน้ำสมบัติทางกายภาพส่วนประกอบของน้ำยางสารต้านจุลชีพสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบที่ไม่ใช่ยางสารสกัดสารสกัดจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุขภาพ (Health)หอยมุกกัลปังหาหอยมุกแกลบหอยมุกจานองค์ประกอบของน้ำยางองค์ประกอบไขมันอนุภาคซิลเวอร์นาโนฮณ-tocotrienol

  Interest

  การสกัดและวิเคราะห์สารสำคัญในพืชด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Carbohydrate reserves as a competing sink: Evidence from tapping rubber treesSilpi U., Lacointe A., Kasempsap P., Thanysawanyangkura S., Chantuma P., Gohet E., Gohet E., Musigamart N., Clément A., Améglio T., Thaler P., Thaler P.2007Tree Physiology
   27(6),pp. 881-889
   87
   2Rapid evolution of biochemical and physicochemical indicators of ammonia-stabilized Hevea latex during the first twelve days of storageBottier C., Gross B., Wadeesirisak K., Srisomboon S., Jantarasunthorn S., Musigamart N., Roytrakul S., Liengprayoon S., Vaysse L., Kunemann P., Vallat M., Mougin K.2019Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
   570,pp. 487-498
   1
   3A rapid quantitative analysis of native antioxidants in natural rubber (Hevea Brasiliensis) during maturationMusigamart N., Liengprayoon S., Sriroth K., Dubreucq E., Lecomte J., Vaysse L.2014Advanced Materials Research
   844,pp. 410-414
   1