Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science and Technology), Kyushu University , ญี่ปุ่น, 2542
  • (Agriculture, Food Science), Kyushu University, ญี่ปุ่น, 2539
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2535

  Expertise Cloud

  ChickenCO2EncapsulationEscherichia coliEscherichia coli (STEC)Escherichia coli O26:H11ethidium bromide monoazideETHIDIUM MONOAZIDEFreshnessFreshness IndicatorIntelligent packagingListeria monocytogenesMultiplex PCRMultiplex Real-time PCRMultiplex RT-PCRNurtient starvationpathogenic bacteriaPCRPeroxyacetic acidpH dyepieplasmidpolymerase chain reactionPOLYMERASE-CHAIN-REACTIONpotassium dihydrogen phosphatePREFERENTIAL DETECTIONPre-HACCPPROCESSED PRODUCTSPROPIDIUM MONOAZIDEproteolytic acitivityproteolytic bacteriaProvidencia spp.Qualitative method validationQUANTITATIVE PCRQuorum sensingRandom Amplified Polymorphic DRandom Amplified Polymorphic DNA (RAPD)REAL-TIME PCRSalmonellaSalmonella spp.Salmonella TyphimuriumsanitizersSEAFOODSshelf-lifeshiga toxin-producingShiga toxin-producing Escherichia coliShiga-toxin producing Escherichia colishrimp wastesimultaneous enrichment brothsingle enrichment mediumSingle primerSME food industrySpoilageSpray-dryingSTECstressed cellTaqman? probeThai fermented shrimp pasteTotal volatile basic nitrogenvalidationVannamei shrimpVIABILITY DETERMINATIONviable but nonculturable stateVibrio parahaemolyticusVibrio parahaemolyticus: Viable but non-culturableVolatile compoundswashing processกระบวนการหมักกล้้าเชื้อกะปิกาบาการจัดการโซ่ความเย็นการตรวจสอบความถูกต้องเชิงคุณภาพของวิธีการปนเปื้อนการประเมินการลดการใช้พลังงานการหมักการอยู่รอดกุ้ง (shrimp)กุ้งสดขนมจีนขนมจีน, แบคทีเรียกรดแล็กทิก, เซลล์ลำไส้มขนมจีนแป้งหมักข้าวไข่เค็มความต้านทานความปลอดภัยทางอาหารความเสี่ยงคุณภาพไข่เค็มเครื่องชูรสจากหัวและเปลือกกุ้งเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องเร่งปฏิกิริยาชีวภาพโคลิฟอร์มโคลิฟอร์มแบคทีเรียโคไล (เอสเทค)ซัลโมเนลลา สปีชีส์มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ลิสทีเรีย โมโนไซโทจีเนสอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งแอชเชอริเชีย

  Interest

  จุลชีววิทยาของอาหารFood microbiology, Genetics, Food safety

  Administrative Profile

  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • ห้อง - ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   • ห้องนอกห้อง ชั้น 1 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 7 เรื่อง (Unknown 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 7 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development of a food spoilage indicator for monitoring freshness of skinless chicken breastRukchon C., Nopwinyuwong A., Trevanich S., Jinkarn T., Suppakul P.2014Talanta
  130,pp. 547-554
  216
  2Development of a novel colorimetric indicator label for monitoring freshness of intermediate-moisture dessert spoilageNopwinyuwong A., Trevanich S., Suppakul P.2010Talanta
  81(3),pp. 1126-1132
  177
  3Application of random amplified polymorphic DNA analysis for detection of Salmonella spp. in foodsMiyamoto T., Tian H., Okabe T., Trevanich S., Asoh K., Tomoda S., Honjoh K., Hatano S.1998Journal of Food Protection
  61(7),pp. 785-791
  21
  4A new single-tube platform of melting temperature curve analysis based on multiplex real-time PCR using EvaGreen for simultaneous screening detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in foodBundidamorn D., Supawasit W., Trevanich S.2018Food Control
  94,pp. 195-204
  17
  5Rapid detection and counting of viable bacteria in vegetables and environmental water using a photon-counting TV cameraMiyamoto T., Kuramitsu Y., Ookuma A., Trevanich S., Honjoh K., Hatano S.1998Journal of Food Protection
  61(10),pp. 1312-1316
  13
  6Application of an optimized 18-h method involving one step culturing and single primer-based PCR assay for detection of Salmonella spp. in foodsTrevanich S., Tiyapongpattana S., Miyamoto T.2010Food Control
  21(5),pp. 593-598
  12
  7Taqman® probe based multiplex RT-PCR for simultaneous detection of Listeria monocytogenes, Salmonella spp. and Shiga toxin-producing Escherichia coli in foodsBundidamorn D., Supawasit W., Trevanich S.2021LWT
  147
  10
  8Rapid detection of enterotoxigenic Escherichia coli O6 in water by using monoclonal antibody and a photon-counting television cameraTrevanich S., Miyamoto T., Harada Y., Honjoh K., Hatano S.2000Journal of Food Protection
  63(4),pp. 534-538
  8
  9In vitro anti-adherent assessment of selected lactic acid bacteria isolates against Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes to Caco-2 cellsSribuathong S., Saengprakai J., Trevanich S.2014Journal of Food Safety
  34(4),pp. 270-282
  8
  10Evaluation of catechin and its derivatives as antioxidant: Recovery of growth arrest of Escherichia coli under oxidative conditionsInoue Y., Trevanich S., Tsujimoto Y., Miki T., Miyabe S., Sugiyama K.I., Izawa S., Kimura A.1996Journal of the Science of Food and Agriculture
  71(3),pp. 297-300
  8
  11An optimized EMA-RAPD-PCR for a reliable detection of viable salmonella spp. in chicken productsSaiyudthong S., Trevanich S.2013Journal of Food Safety
  33(3),pp. 247-258
  3
  12Effect of Levilactobacillus brevis TISTR 860 and Lactiplantibacillus plantarum TISTR 951 on gamma-aminobutyric acid content in fermented rice flour and rice noodles (Kanomjeen)Chittrakhani C., Songsermpong S., Trevanich S., Sukor R.2022International Journal of Food Science and Technology
  3
  13CINNAMON ESSENTIAL OIL MICROCAPSULES MADE USING VARIOUS METHODS: PHYSICAL PROPERTIES AND ANTIMICROBIAL ABILITYKean S., Trevanich S., Jittanit W.2022Journal of the ASABE
  65(1),pp. 169-178
  3
  14Probiotic beverages in Thailand: Health attributes and future trendsTrevanich S.2021Probiotic Beverages
  ,pp. 81-97
  1
  15The shelf life and quality of green pea (Pisum sativum) sprouts during storage at different refrigerated temperatures and durations of indirect-sunlight exposureSuathong W., Ongkunaruk P., Trevanich S.2024Postharvest Biology and Technology
  207
  1
  16Techniques for Detection of Microbial ContaminationTrevanich S.2022Microbial Decontamination of Food
  ,pp. 1-46
  0
  17In-House Validation of Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Salmonella spp. in Raw MeatsJaroenporn C., Supawasit W., Bundidamorn D., Udompijitkul P., Assawamakin A., Trevanich S.2022Foods
  11(11)
  0