Person Image

Administration

Education

 • บธ.ด.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
 • M.B.A.(Management), University of Wisconsin (Milwaukee), United States of America, 2537
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2533

Expertise Cloud

Consumer behaviorFresh produceHalal foodHORECAIndonesiaLifestyleMarketing strategymetrosexualOnline purchasingOrganicOTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดPremium coffeehouseProduct StrategyPurchase DecisionPurchasing decisionsQualityQuality and safetyQuality assurance systemready-to-eat foodsRepurchase intentionRTE foodssafetySelf-conceptSensory TestService performanceService qualitySMEssnack foosnack foodssocial circlesoft skillSupply chainSurvey researchtwo step cluster analysisValueValue chainกลยุทธ์การตลาดกลยุทธ์การตลาดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลยุทธ์ทางการตลาดการจัดการโซ่อุปทานการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบตามสอบ อาหาร โซ่อุปทาน traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ อาหาร โซ่อุปทานอาหาร Traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบสินค้า Traceabilityการตลาดระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคการปรับรูปแบบโซ่อุปทานการผลิตน้ำส้มสายชูการวิเคราะห์สถิติข้าวข้าวชนิดเพิ่มความนุ่มคณุค่าความคุ้มค่าในการลงทุนความต้องการของผู้บริโภคความสามารถตามสอบได้คุณค่าที่ส่งมอบคุณลักษณะทางด้านประโยชน์คุณลักษณะทางด้านอารมณ์ชาวต่างชาติโซ่คุณค่า โซ่ความเย็น อาหาร บรรจุภัณฑ์โซ่อุปทานตราสินค้าตราฮาลาลทัศนคติธุรกิจสปานมโปรตีนจากพืชนักท่องเที่ยวจีนแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปาล์มน้ำมันผลิตภณัฑอ์อรแ์กนิคผลิตภัณฑ์รุกใหม่ผลิตภัณฑ์สปาผลิตภัณฑ์ฮาลาลผู้บริโภคชาวจีนผู้บริโภคสินค้าฮาลาลแผนการตลาดแผนธุรกิจพฤติกรรมผ้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมและทัศนคติภาคใต้ตอนล่างมหานครปักกิ่งระบบตามสอบวิถีการดำเนินชีวิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมุนไพรส่วนประสมทางการตลาดอัลตราโซนิกอาหารอาหารไทยแปรรูปประเภทฮาลาลอาหารไทยสำเร็จรูปอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลอาหารแปรรูปประเภทฮาลาลอาหารพร้อมบริโภคแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปอาหารฮาลาลแปรรูปอินโดนีเซียอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเอนไซม์

Interest

กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิจัยทางการตลาดและการวิจัยผู้บริโภคสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การตลาดระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1A study of large scale food services best practices in Thailand: A case study of HORECAsOngkunaruk P., Kessuvan A.20132013 10th International Conference on Service Systems and Service Management - Proceedings of ICSSSM 2013
,pp. 831-836
3
2The study of consumption behaviors and factors affecting decision to purchase fishery products of consumers in the North and Northeast of ThailandKessuvan A., Parthanadee P., Buddhakulsomsiri J.2015International Food Research Journal
22(6),pp. 2670-2678
2
3Factors Affecting the Elderly's Adoption of Online PurchasingRuangkana V., Kessuvan A.20192019 International Conference on Engineering, Science, and Industrial Applications, ICESI 2019
1
4Classifying Consumer Purchasing Decision for Imported Ready-to-Eat Foods in China Using Comparative ModelsLilavanichakul A., Chaveesuk R., Kessuvan A.2018Journal of Asia-Pacific Business
19(4),pp. 286-298
1
5Value Chain and Customer's Perception towards Organic Livestock FoodsSarunyut S., Kessuvan A.20192019 International Conference on Engineering, Science, and Industrial Applications, ICESI 2019
0
6Quality and safety aspects in HORECA supply chainKessuvan A., Ongkunaruk P.2014American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture
8(10),pp. 9-15
0