Person Image

Administration

 • รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ(รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์ บางเขน

Education

 • Ph.D.(Biomaterial Sciences, University of Tokyo, JAPAN
 • วท.ม. (วนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

Expertise Cloud

Alkaline extractionAngkhangbiomassEthanolEthanol productionEucalyptusFiberboardFrondsMechanical pulpNatural fibersOil Palmoil palm frondoil palm residuesOil palm trunkparticle sizeparticleboardpretreatmentPulp quality (คุณภาพเยื่อ)Pulping process (กรรมวิธีผลิต)Pyroligneous acidrefinerRefinersReinforcement fibersrenewable energyResiduesResponse Surface MethodologyRoyal Project Foundation (ไผ่หยกSaccharomyces cerevisiaeShellsimultaneou sasaccharificationand fermentation (SSF)Simultaneous saccharification and fermentationsimultaneous saccharification and fermentation (SSF)Sound absorptionSpecific Surface Areastand structureSteam explosionSuperoxide anion radicalsustainable developmentThe 3-years-old bamboo culmThermal conductivityThyrsostachys siamensisTimber bambooTrunkVolume electrical resistivityWater Balance Modelwater extractionWood Composite TechnologyWood Energy and Biorefinerieswood preservationWood Products Marketing Wood UtilizationWoodceramicsXayaboury Provinceการใช้ประโยชน์ไม้การเติบโตการทดสอบสายต้นการทดสอบสายต้น อะเคเซียลูกผสม การเติบโตการบดเยื่อการบูรการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้การปรับปรุงพันธุ์การปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์การป้องกันรักษาเนื้อไม้การผลิตและสมบัติการผลิตหน่อไม้สดการผลิตเอทานอลการเผาการพัฒนาการพัฒนาวนเกษตรการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการยอมรับการยืดอายุการใช้ไม้ไผ่การรมควันการรับรองการจัดการการเลี้ยวเบนการวิเคราะห์ปริมาณการศึกษาความเป็นไปได้เกรดส่งออกเกษตรศาสตร์ขนาดอนุภาคข้าวความปลอดภัยความพึงพอใจในคุณภาพและบริการความยั่งยืนความยาวเส้นใยความสามารถในการแตกรากคุณภาพน้ำคุณภาพสูงเครือข่ายถ่านน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ไม้โตเร็วเยื่อเชิงกลแร่ใยหินสวนป่ายูคาลิปตัสสิ่งแวดล้อมองค์ความรู้อ่างขาง

Interest

Wood Composite Technology, Wood Utilization, Wood Energy and Biorefineries, Wood Products Marketing

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ก.ค. 2567 รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ย. 2559 - พ.ย. 2563 คณบดี คณะวนศาสตร์ บางเขน
 • ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ(รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์ บางเขน
 • ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ(รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์ บางเขน
 • เม.ย. 2557 - มี.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพ คณะวนศาสตร์ บางเขน
 • ก.พ. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เม.ย. 2549 - มี.ค. 2553 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องห้องทดสอบพลังงาน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์ 4 ชั้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (234)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Preparation of Binderless Boards from Steam Exploded Pulps of Oil Palm (Elaeis guneensis Jaxq.) Fronds and Structural Characteristics of Lignin and Wall Polysaccharides in Steam Exploded Pulps to be Discussed for Self-BindingsSuzuki S., Shintani H., Park S., Saito K., Laemsak N., Laemsak N., Okuma M., Okuma M., Iiyama K.1998Holzforschung
52(4),pp. 417-426
87
2Development of boards made from oil palm frond II: Properties of binderless boards from steam-exploded fibers of oil palm frondLaemsak N., Okuma M.2000Journal of Wood Science
46(4),pp. 322-326
83
3Chemical treatment of wood for musical instruments. Part I: Acoustically important properties of wood for the Ranad (Thai traditional xylophone)Rujinirun C., Phinyocheep P., Prachyabrued W., Laemsak N.2005Wood Science and Technology
39(1),pp. 77-85
19
4Pyroligneous acids from carbonisation of wood and bamboo: Their components and antifungal activityTheapparat Y., Chandumpai A., Leelasuphakul W., Laemsak N.2015Journal of Tropical Forest Science
27(4),pp. 517-526
12
5Physicochemical characteristics of wood vinegars from carbonization of leucaena leucocephala, azadirachta indica, eucalyptus camaldulensis, hevea brasiliensis and dendrocalamus asperTheapparat Y., Chandumpai A., Leelasuphakul W., Laemsak N., Ponglimanont C.2014Kasetsart Journal - Natural Science
48(6),pp. 916-928
7
6Feasibility of producing insulation boards from oil palm fronds and empty fruit bunchesSihabut T., Laemsak N.2010Songklanakarin Journal of Science and Technology
32(1),pp. 63-69
7
7Anatomical and mechanical properties of the bur-flower tree (Anthocephalus chinensis)Neimsuwan T., Laemsak N.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(3),pp. 353-363
3
8Production of oil palm frond fiberboard and its sound absorption characteristicsSihabut T., Laemsak N.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(1),pp. 120-126
1
9Formulating policy recommendations for potential rubber plantation owners and rubber wood consumers in Thailand to obtain international forest management certificationDuangsathaporn K., Prasomsin P., Laemsak N., Omule Y., Palakit K., Lumyai P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
526(1)
1
10Two-step pretreatment of oil palm trunk for ethanol production by thermotolerent Saccharomyces cerevisiae SC90Tareen A.K., Sultan I.N., Songprom K., Laemsak N., Sirisansaneeyakul S., Vanichsriratana W., Parakulsuksatid P.2021Bioresource Technology
320
1
11Effect of density and surface finishing on sound absorption of oil palm frondBubparenu N., Bubparenu N., Laemsak N., Chitaree R., Sihabut T., Sihabut T.2018Asia-Pacific Journal of Science and Technology
23(4)
1
12Development of woodceramics from tropical floraHowpinjai I., Laemsak N., Hengniran P.2020Biotropia
27(2),pp. 97-103
0
13In vitro antioxidant evaluation of wood vinegars from carbonization of wood and bambooTheapparat Y., Ponglimanont C., Chandumpai A., Laemsak N.2018Chiang Mai Journal of Science
45(2),pp. 868-880
0
14Preparation of binderless boards from steam exploded pulp of oil palm frondSuzuki S., Shintani H., Laemsak N., Saito K., Ohkuma M., Iiyama O.1997Proceedings of the ACM Workshop on Role-Based Access Control
1
0
15Steam explosion pre-treatment on alkali-oxygen pulping of bambooAnapanurak W., Laemsak N., Veenin T., Atiwannapat P., Boonpradit R.2007Engineering, Pulping and Environmental Conference 2007, TAPPI
3,pp. 1932-1960
0