Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2538
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  BIOMASSBORNEOcarbon storageCommunity participatoryDeforestationDynamic of Plant CommunityGrowthLand degradationMangrove ForestRanong provincerehabilitationRestorationSeedling EstablishmentSoil bacterial communitySoil colorspatial analysisspecies coexistencestand structurestructureSurface Soil ChangeSurvival RatesustainableSustainable ManagementThai savannathinningtopographyTRAITTREE COMMUNITYTropicsTsunami DiasterWater qualityกระถินเทพาการกักเก็บคาร์บอนการตัดขยายระยะการติดตามและประเมินผลการเติบโตการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพคุ้งบางกะเจ้าจังหวัดระนองทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนป่าชายเลน (Mangrove forest)ป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าต้นน้ำป่าธรรมชาติป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ฟื้นฟูป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภัยแล้งภาคกลางตอนบนมวลชีวภาพมวลชีวภาพเหนือพื้นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิยาวากิเมล็ดไม้ป่าแมลงผิวดินไม้ก่อไม้จันทน์หอมไม้โตเร็วไม้ป่าไม้ป่ายืนต้นไม้ผลไม้ไผ่ไม้เศรษฐกิจ (Economic tree)ไม้สักระดับท้องถิ่น (Local level)ระบบนิเวศระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราโรงไฟฟ้าลักษณะอุทกวิทยาวนเกษตรวนวัฒนวิทยาวัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) ความหลากหลายทางชีวภาพศักยภาพศักยภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์ฟาร์มไม้ป่าสถานีวิจัยสถานีวิจัยชายฝั่งระนองสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสปป.ลาวสมบัติของดินสมบัติดิน (Soil Properties)สวนป่ายูคาลิปตัสสวนยางพาราสวนศรีนครเขื่อนขันธ์สัตว์สิ่งแวดล้อมห้วยองคตเหมืองเหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (Mine Spoils)เหมืองลิกไนต์เหมืองหินปูนองค์ประกอบของหมู่ไม้อัตราการรอดตาย

  Interest

  วนวัฒนวิทยา, ปฐพีวิทยาป่าไม้, นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์, การฟื้นฟูระบบนิเวศน์

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • พ.ย. 2565 - ก.ย. 2566 รองผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายสถานีวิจัยและคณะเชิงนิเวศ (ผู้รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2559 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายสถานีวิจัยและคณะเชิงนิเวศ คณะวนศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - พ.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายสถานีวิจัยและป่าสาธิต (รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2557 - ก.พ. 2559 รองคณบดีฝ่ายสถานีวิจัยและป่าสาธิต คณะวนศาสตร์
  • พ.ค. 2551 - ต.ค. 2551 หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ม.ค. 2551 - พ.ค. 2551 หัวหน้าสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2550 หัวหน้าสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ค. 2549 - มี.ค. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารบริหาร
   • ทั่วไป

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Habitat differentiation of Lauraceae species in a tropical lower montane forest in northern ThailandSri-Ngernyuang K., Sri-Ngernyuang K., Kanzaki M., Mizuno T., Noguchi H., Teejuntuk S., Sungpalee C., Hara M., Yamakura T., Sahunalu P., Dhanmanonda P., Bunyavejchewin S.2003Ecological Research
  18(1),pp. 1-14
  49
  2Intra- and interspecific variation in wood density and fine-scale spatial distribution of stand-level wood density in a northern Thai tropical montane forestSungpalee W., Itoh A., Kanzaki M., Sri-Ngernyuang K., Noguchi H., Mizuno T., Teejuntuk S., Hara M., Chai-Udom K., Ohkubo T., Sahunalu P., Dhanmmanonda P., Nanami S., Yamakura T., Sorn-Ngai A.2009Journal of Tropical Ecology
  25(4),pp. 359-370
  27
  3Water quality from Mangrove forest: The King's royally initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project: Phetchaburi Province, ThailandJitthaisong O., Dhanmanonda P., Chunkao K., Teejuntuk S.2012Modern Applied Science
  6(8),pp. 1-8
  20
  4Habitat divergence in sympatric Fagaceae tree species of a tropical montane forest in northern ThailandNoguchi H., Itoh A., Mizuno T., Sri-Ngernyuang K., Kanzaki M., Teejuntuk S., Sungpalee W., Hara M., Ohkubo T., Sahunalu P., Dhanmmanonda P., Yamakura T.2007Journal of Tropical Ecology
  23(5),pp. 549-558
  15
  5Semiquantitative color profiling of soils over a land degradation gradient in Sakaerat, ThailandDoi R., Wachrinrat C., Teejuntuk S., Sakurai K., Sahunalu P.2010Environmental Monitoring and Assessment
  170(1-4),pp. 301-309
  14
  6Antibiotic resistance profiles of soil bacterial communities over a land degradation gradientDoi R., Sahunalu P., Wachrinrat C., Teejuntuk S., Sakurai K.2009Community Ecology
  10(2),pp. 173-181
  3
  7Diversity and Succession of Perennial Trees in the Rehabilitation Areas of a Limestone Mine, Saraburi Province, ThailandSuanpaga W., Majan R., Teejuntuk S., Poolsiri R.2023International Journal of Environmental Science and Development
  14(5),pp. 322-328
  0
  8EFFECT OF THINNING ON GROWTH AND WOOD PRODUCTION OF NATURALLY REGENERATED 8-YEAR-OLD ACACIA MANGIUM WILLD. PLANTATION ON ABANDONED MINING AREA, SOUTHERN THAILANDWongprom J., Maelim S., Chandaeng W., Teejuntuk S., Sommeechai M., Duangnamon D.2023Biotropia
  30(3),pp. 308-317
  0