ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

26AngkhangAnti-TermiteBaccaurea ramifloraBacterial nanocelluloseBambooBiofilmBionanocompositeChemical PulpCoiCompregCompressed WoodCoptotermes sppCrystallinityDisruptionEnergy consumptionenergy savingEucalyptus camaldulensisfiber strengthflexural propertiesFrondsGasificationGrit materialshandsheetshempHemp bastHornificationlinerboardLocal CommunityMechanical PropertiesMechanical pulpMedium density fiberboardMoisture ContentOil palmOil Palm TrunkOil Palm WoodPaperParticleboardphysical propertiesPulpPulp and Paper TechnologyPulp fiberPulp qualityRecyclingRefiner segmentsrefiningResiduesRice StrawRubber WoodRubberwoodShellspecific gravityStreblus asper Lour.strengthTeakTEMPOthermal treatmentThermomechanical pulpThickness swellingTMP pulpTMP refiningTrunkWood Chemistrywood preservativeWood UtilizationWoodceramicsกระดาษแก๊สซิฟิเคชั่นเครื่องบดเยื่อชีวมวลเชื้อเพลิงอัดเม็ดเตาอบไม้ถ่านถ่านคุณภาพสูงถ่านไม้ไผ่ถ่านอัดแท่งน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้แบคทีเรียนาโนเซลลูโลสปาล์มน้ำมันแผ่นชิ้นไม้อัดฟอร์มัลดีไฮด์ฟิล์มชีวภาพเฟอร์นิเจอร์ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ไม้โตเร็วไม้ประกับแบบเรียงตั้งฉากเสี้ยนไม้ยางพาราไม้ยูคาลิปตัสยางพารายูคาลิปตัสเยื่อเชิงกลแร่ใยหินวัสดุผสมนาโนชีวภาพวัสดุเส้นใยธรรมชาติเศษเหลือชีวมวลสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเส้นใยเสริมความแข็งแรงอ่างขาง

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 693.50 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 19 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 46 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 119 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 196 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 119 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 77 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)