Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  AgroforestryBatsCoronavirusDiversityEasternforest plantationLand useLitsea Petiolata Hook.f.Pinuspinus speciesPlant communityplantationPlantingPredicting modelprevalenceprovenance trailpyrolysis temperatureReforestationRegenerationResearch and Development InstituteResearch ManagementreservoirRestorationRhinolophus shameliRNA directed RNA polymeraseRoyal ProjectSARS coronavirusScotophilusScotophilus heathiisecondary sex scalesSilvicultural PracticesSimple Rapidspacingspatial distributionspecies diversityspecies trialsThammangtree speciesutilizationvillagers' woodlotWatchan Royal ProjectWater Onionwater usewater use efficiencyWatershedwood materialWood UtilizationWood vinegarYieldZoningกระตุ้นการงอกเมล็ดกระถินเทพากล้วยไม้กายวิภาคการกักเก็บคาร์บอนการเก็บกักคาร์บอนการเก็บรักษาพันธุ์การขยายพันธุ์การคุกคามการจัดการป่าทดแทนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การจำแนกการเจริญเติบโตของพืชการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการเจริญทดแทนแบบผสมผสานการชะล้างพังทลายของหน้าดินการใช้ที่ดินการเติบโตการทดสอบถิ่นกำเนิดการท่อ่งเที่ยวการบริหารจัดการงานวิจัย การบำบัดโดยชีววิธีการปลูกป่าการมีส่วนร่วมการยอมรับเกาะกูดความหลากหลายของพรรณพืชความหลากหลายทางชีวภาพเครือข่ายโครงการหลวงโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดไม้ชนิดไม้สนทำมังเทคโนโลยีป่าชาวบ้านป่าดิบแล้งพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการไม้จันทน์หอมระบบนิเวศเกาะเร่วหอมวนเกษตรวนเกษตรบนพื้นที่สูงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเศรษฐกิจสวนป่าสวนป่าผสมสวนยางพาราองค์ความรู้องค์ประกอบทางเคมี

  Interest

  วนเกษตร (Agroforestry), การปลูกสร้างป่า (Silviculture), วนศาสตร์ชุมชน

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2552 - ก.ย. 2558 หัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ส.ค. 2548 - ก.ย. 2552 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Diversity of coronavirus in bats from Eastern Thailand Emerging virusesWacharapluesadee S., Duengkae P., Rodpan A., Kaewpom T., Maneeorn P., Kanchanasaka B., Yingsakmongkon S., Sittidetboripat N., Chareesaen C., Khlangsap N., Pidthong A., Leadprathom K., Ghai S., Epstein J.H., Daszak P., Olival K.J., Blair P.J., Callahan M.V., Callahan M.V., Hemachudha T.2015Virology Journal
  12(1),pp. 1-7
  53
  2Predicting antioxidant activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parametersPetchpoung K., Soiklom S., Siri-anusornsak W., Khlangsap N., Tara A., Maneeboon T.2020MethodsX
  7
  4
  3Two new species of fibuloides (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern ThailandJaikla S., Pinkaew N., Pinkaew N., Vitheepradit A., Klangsap N.2013Zootaxa
  3664(1),pp. 85-91
  3