ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
CCTF
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย

CCTF

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ศ.ดอกรัก มารอด

Email: ffordrm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0176

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ประทีป ด้วงแค

Email: fforptd@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0176

ศ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์

Email: fforyyt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0176

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์

Email: fforcrw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0171

รศ.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์

Email: fforncp@ku.ac.th

Phone Number:

ผศ.กอบศักดิ์ วันธงไชย

Email: fforksw@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0171

รศ.สราวุธ สังข์แก้ว

Email: fforsws@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0176

รศ.วัฒนชัย ตาเสน

Email: fforwct@ku.ac.th

Phone Number: 025790176

รศ.นิสา เหล็กสูงเนิน

Email: ffornsl@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-0176 ext 507

นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

Email: rdispk@ku.ac.th

Phone Number: 08-9748-7746

ต่อลาภ คำโย

 

 

จักรพงษ์ ทองสวี

 

 

นพคุณ แดนราช

 

 

มนัส พิมพ์รัตน์

 

 

ประภาวดี นุติประพันธุ์

 

 

อลญา ชิวเชนโก้

 

 

วงศธร พุ่มพวง

 

 

อภิษฎา เรืองเกตุ

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง

 

 

เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่

 

 

วิชญ์ภาส สังพาลี

 

 

สุนทร คำยอง

 

 

สุระ พัฒนเกียรติ

 

 

แหลมไทย อาษานอก