สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AgroforestryAssessmentBamboo CharcoalBambusa oldhamiiBiodiversityCanal EcosystemChachoengsao provinceChemical compositioncommunity enterpriseDendrocalamus asperLand useProductivityRoyal Projectsite indicator speciessite qualityTeak plantationtree speciesutilizationvillagers' woodlotvillagers'woodlotWater Onionwater usewater use efficiencyWood vinegarYieldZoningกายวิภาคการกักเก็บคาร์บอนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้การเก็บกักคาร์บอนการเก็บรักษาพันธุ์การขยายพันธุ์การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การเจริญทดแทนแบบผสมผสานการชะล้างพังทลายของหน้าดินการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ไม้การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการดำเนินโครงการ T-VERการเติบโตการทดแทนแบบผสมผสานการบริหารจัดการงานวิจัย การประเมินการปลูกการปลูกป่าการปลูกสร้างป่า (Silviculture)การปลูกสร้างไม้มีค่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการฟื้นฟูการฟื้นฟูป่าการมีส่วนร่วมการยอมรับความหลากหลายโครงการหลวงชนิดไม้เทคโนโลยีน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้ป่าชาวบ้านป่าดิบแล้งพลับพลึงธาร ระบบนิเวศลำคลอง ระนอง การฟื้นฟู การจัดการพื้นที่สูงภาคเหนือมวลชีวภาพไม้จันทน์หอมเร่วหอมลักษณะอุทกวิทยาวนเกษตรวนเกษตร (Agroforestry)วนวัฒนวิทยาวนวัฒน์วิธีวนศาสตร์ชุมชนวัฏจักรคาร์บอนวัสดุเพาะชำวิสาหกิจชุมชนไม้มีค่าศักยภาพศักยภาพ, ฟื้นฟู, ไม้ไผ่เศรษฐกิจเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงสถานีวิจัยสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสถาบันวิจัยและพัฒนา สภาพปลอดเชื้อสมการแอลโลเมตริกสวนป่าสวนป่ายูคาลิปตัสสวนยางพาราสัมปทานป่าไม้สารสกัดจากพืชเสริมสร้างนิเวศเหมืองแร่ร้างองค์ความรู้องค์ประกอบทางเคมีอัตราการใส่ปุ๋ยอุณหภูมิ

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

somphat.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 08-9748-7746

Avata

นาง อภิญญา พุ่มพวง

apinya.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5614761

Avata

นาย วนัท พุ่มพวง

wanat.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5614761

Avata

นาย อนุชา ทะรา

anucha.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0897487746

Avata

ดร. นรินธร จำวงษ์

narinthorn.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 025614761

Avata

นาย วสันต์ จันทร์แดง

wasun.ju@nontri.ku.ac.th, โทร. 76461206


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 62 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 12 เรื่อง (Unknown 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)