สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Abandoned MiningAcacia mangiumActive CharcoalBamboo CharcoalBiodiversityChachoengsao provinceeucalyptForest soil , Forest PlantationGrowingHighlandMansonia gageimining areapaddy bundPhang-Nga Forestry Research Stationsoil propertiesspacingtree compositionUtilizationwater usewater use efficiencyกระถินเทพากระถินลูกผสมการกักเก็บคาร์บอนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้การขยายพันธุ์การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management:SFM)การตัดขยายระยะการเติบโตการเติบโต, ผลผลิต, สมบัติดิน,การปลูกการปลูกป่าการปลูกสร้างไม้มีค่าการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟู (Restoration)การรวบรวมพันธุ์การหมุนเวียนสารอาหาร (Nutrientความหลากหลายชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพงานนโยบายและแผนเชิงผลิตภัณฑ์ถ่านถ่านอัดแท่งน้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้ป่าชายเลนป่าเต็งรังป่าสาธิตไม้มีค่า (Demonstration Forest)ผลประโยชน์ร่วมผลผลิตมวลชีวภาพพลวัตร (Dynamic)พื้นที่สูงฟื้นฟูฟื้นฟู (restoration)ไม้กระถินเทพาไม้จันทน์หอมไม้จันทร์หอมไม้ป่ายืนต้นไม้วงศ์ยางวนวัฒนวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้วัฏจักรคาร์บอนศักยภาพศักยภาพ, ฟื้นฟู, ไม้ไผ่เศรษฐกิจชุมชนสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสนสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา (Phangสมการแอลโลเมตริกสมบัติดิน (soil property)สวนป่ายูคาลิปตัสสังคมพืช (plant community)เสริมสร้างนิเวศเหมืองแร่ร้างเหมืองแร่ร้าง (abandoned minin

Executives

เลขานุการคณะ

นาง พรรณี ดีช่วย

E-Mail:

Tel.:Resource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)