Search Result of "Planting"

About 465 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of Cassava Vertical-Planting Machine

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanrat Abdullakasim, Assistant Professor, ImgTakigawa Tomohiro, Koike Masayuki,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Heat Effect of Planting Fences

ผู้แต่ง:ImgMrs.Yupayong Hemasilpin, Associate Professor, ImgDr.Vudipong Davivongs, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในการปลูกพืช (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธาทิพย์ ยอยรู้รอบ, Imgนายศรัณยู ชุต, Imgนายสุรศักดิ์ ศรีชุมพร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการปลูกกวาวเครือขาวพันธุ์ SAROI 1 ให้ได้ผลผลิตสูง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img
Img
Img
12345678910...