Search Result of "Glucose"

About 61 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการกระจายตัวของ glucose transporters (GLUTs) ชนิดต่างๆ ที่ตัวอสุจิในน้ำเชื้อแพะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกลูโคสไซรัปและเอธานอลจากวัชพืชที่แพร่ระบาดในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแสดงออกของ glucose transporter -2, -3 และ -5 (GLUT-2, -3 และ -5) ที่ผิวของตัวอสุจิในน้ำเชื้อช้างเอเชีย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, Imgนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทุนส่วนตีว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกน้ำตาลกลูโคสกับน้ำตาลฟรักโทสออกจากน้ำตาลทราย โดยใช้ระบบเบดเคลื่อนที่จำลอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.กชกร รุ่งเรือง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
1234