Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Science), Cornell University
  • M.S.(Food Science), University of California, Davis
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Expertise Cloud

  6-gingerolAnthocyaninsAntimicrobial Activityantioxidant activityAntioxidant CapacityCitric acidControlled atmosphereCultivardragon fruitEssential oilEtlingera pavieanaFoulingfresh produceIndian gooseberrymangomaturationMaturityMicrofiltrationMicroorganismmodified atmosphere packagingMulberry LeavesOrganic trimmed aromatic coconutPhytochemical propertyPineapple juiceprocessingPropolisqualityShelf-lifeTotal anthocyaninTotal phenolic contentTrimmed young coconutUHTVegetablesการค้าปลีกการทำแห้งการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงเกษตรกรเครื่องจักรกลเกษตรไคโตซานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์เปลือกองุ่นผลิตผลเกษตรผักสลัดมะยงชิดระบบทำความเย็นลดอุณหภูมิแลกเกอร์แลกเกอร์ชนิดไม่มี BPAโลจิสติกส์วัสดุผสมพอลิเมอร์วัสดุเศษเหลือจากการเกษตรวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมวัสดุสัมผัสอาหารวิสาหกิจชุมชนสเตอริไรส์สภาพบรรยากาศดัดแปลงสภาวะที่เหมาะสมสภาวะบรรยากาศดัดแปลงสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสมบัติการต้านออกซิเดชันสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิงสมบัติทางกายภาพส้มโอตัดแต่งส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภคสมุนไพรไทยสัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำสายพันธุ์สายพันธุ์ ระยะการเจริญเติบโต แอนโธไซยานินส์สารกำจัดศัตรูพืชสารฆ่าเชื้อสารตกค้างในผักสารต้านจุลินทรีย์จากธรรมชาติสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านออกซิเดชั่นสารประกอบฟีนอลลิสารพฤกษเคมีสารยับยั้งจุลินทรีย์สารระเหยสารสกัดสารเสริมสภาพพลาสติกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีน้ำตาลสูตรสารเคลือบเส้นใยอาหารหัวปลีแหล่งปลูกองุ่นอบแห้งอายุอายุการเก็บอายุการเก็บเกี่ยวอายุการเก็บรักษาอาหารกระป๋องอุณหภูมิอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมเอนไซม์เอนไซม์อัลคาเลสแอนโธไซยานินแอนโธไซยานินส์

  Interest


  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • พ.ย. 2560 - ต.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เม.ย. 2560 - ต.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ธ.ค. 2558 - มี.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ม.ค. 2555 - พ.ย. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฝ่ายงานบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • ก.พ. 2551 - พ.ย. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฝ่ายงานพัฒนานิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 3 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 3 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.43 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of membrane property and operating conditions on phytochemical properties and permeate flux during clarification of pineapple juiceLaorko A., Li Z., Tongchitpakdee S., Chantachum S., Youravong W.2010Journal of Food Engineering
  100(3),pp. 514-521
  83
  2Melatonin contents in mulberry (Morus spp.) leaves: Effects of sample preparation, cultivar, leaf age and tea processingPothinuch P., Tongchitpakdee S.2011Food Chemistry
  128(2),pp. 415-419
  69
  3Storage quality of pineapple juice non-thermally pasteurized and clarified by microfiltrationLaorko A., Laorko A., Tongchitpakdee S., Youravong W.2013Journal of Food Engineering
  116(2),pp. 554-561
  62
  4Effect of gas sparging on flux enhancement and phytochemical properties of clarified pineapple juice by microfiltrationLaorko A., Laorko A., Li Z., Tongchitpakdee S., Youravong W.2011Separation and Purification Technology
  80(3),pp. 445-451
  35
  5Coconut (Cocos nucifera L.)Siriphanich J., Saradhuldhat P., Romphophak T., Krisanapook K., Pathaveerat S., Tongchitpakdee S.2011Postharvest Biology and Technology of Tropical and Subtropical Fruits: Cocona to Mango
  ,pp. 8-33
  22
  6Effects of storage time and temperature on radical scavenging activities and bioactive compounds in colored rice varietiesHtwe N., Htwe N., Srilaong V., Srilaong V., Tanprasertx K., Tongchitpakdee S., Kanlayanarat S., Uthairatanakij A.2010Journal of Food, Agriculture and Environment
  8(3-4 PART 1),pp. 26-31
  19
  7Combination of microbubbles with oxidizing sanitizers to eliminate Escherichia coli and Salmonella Typhimurium on Thai leafy vegetablesKlintham P., Tongchitpakdee S., Chinsirikul W., Chinsirikul W., Mahakarnchanakul W.2017Food Control
  77,pp. 260-269
  17
  8Two-step washing with commercial vegetable washing solutions, and electrolyzed oxidizing microbubbles water to decontaminate sweet basil and Thai mint: A case studyKlintham P., Tongchitpakdee S., Chinsirikul W., Chinsirikul W., Mahakarnchanakul W.2018Food Control
  94,pp. 324-330
  10
  9Assessment of antimicrobial activity, mode of action and volatile compounds of Etlingera pavieana essential oilNaksang P., Tongchitpakdee S., Thumanu K., Oruna-Concha M.J., Niranjan K., Rachtanapun C.2020Molecules
  25(14)
  9
  10Vasodilatory effects of mulberry (Morus spp.) leaf extract on porcine cerebral arteries in vitro: Possible underlying mechanismsPothinuch P., Miyamoto A., Nguyen H., Tongchitpakdee S.2017Journal of Functional Foods
  38,pp. 151-159
  7
  11Phyllanthus emblica L. (Indian gooseberry) extracts protect against retinal degeneration in a mouse model of amyloid beta-induced Alzheimer's diseaseJang H., Jang H., Srichayet P., Park W.J., Heo H.J., Kim D.O., Tongchitpakdee S., Kim T.J., Jung S.H., Lee C.Y.2017Journal of Functional Foods
  37,pp. 330-338
  7
  12Phenolic Analysis for Classification of Mulberry (Morus spp.) Leaves according to Cultivar and Leaf AgePothinuch P., Tongchitpakdee S., Khan M.2019Journal of Food Quality
  2019
  5
  13The effect of pasteurization on enzyme activity and quality of aromatic coconut waterThaisakornphun P., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 95-99
  3
  14Effect of maturity on quality and chemical composition of coconut kernel (Cocos nucifera)Chuntarat S., Na Jom K., Tongchitpakdee S.2015Acta Horticulturae
  1088,pp. 227-230
  3
  15Effect of high gas permeable materials on quality and shelf life of rambutan cv. 'Rong Rian'Pongsai P., Tongchitpakdee S., Fuongfuchat A., Chonhenchob V.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 275-281
  3
  16Effect of membrane processing on quality of coconut waterJunmee J., Tongchitpakdee S.2015Acta Horticulturae
  1088,pp. 605-610
  2
  17Potential of forward osmosis on concentrated lime juiceSaengrungnapaphan K., Thanuttamavong M., Tongchitpakdee S.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 96-100
  2
  18Application of Citric Acid, sodium chloride and peroxyacetic acid as alternative chemical treatment for organic trimmed aromatic coconutNgoc Nguyen D., Tongkhao K., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S.2019Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  18(4),pp. 444-460
  2
  19Longan and CarambolaTongchitpakdee S.2012Tropical and Subtropical Fruits: Postharvest Physiology, Processing and Packaging
  ,pp. 223-240
  1
  20Effect of ohmic heating on tyrosol and antioxidant activity in aromatic coconut waterZulekha Z., Kamonpatana P., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 132-136
  1
  21Effect of ethylene concentrations on the quality and enzyme activity of Dragon Fruit (Hylocereus Undatus)Nguyen T.D., Nguyen T.D., Mongkolchaiyaphruek A., Srilaong V., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 77-81
  1
  22Effects of ethanol-water extraction on antioxidants from Riceberry (Oryza sativa L.) branPongkasamepornkul P., Yamkasorn P., Tongchitpakdee S., Naivikul O., Naivikul O., Kamonpatana P.2022Agriculture and Natural Resources
  56(1),pp. 35-44
  0
  23Effect of controlled atmospheric conditions combined with salt acid immersion on trimmed young coconut qualities during cold storageTreesuwan K., Treesuwan K., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Chonhenchob V., Chonhenchob V., Mahakarnchanakul W., Moonmangmee S., Tongkhao K., Tongkhao K.2022Food Packaging and Shelf Life
  32
  0
  24Sulfite-free treatment combined with modified atmosphere packaging to extend trimmed young coconut shelf life during cold storageTreesuwan K., Treesuwan K., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Chonhenchob V., Chonhenchob V., Mahakarnchanakul W., Tongkhao K., Tongkhao K.2022Food Control
  139
  0
  25Distribution of microorganisms and quality changes of commercial trimmed aromatic coconutTreesuwan K., Treesuwan K., Tongkhao K., Tongkhao K., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S., Jirapakkul W., Jirapakkul W., Khan R.M., Chonhenchob V., Chonhenchob V.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 105-109
  0
  26The effect of calcium lactate dipping on quality and total anthocyanin content of frozen red supersweet corn Kernel (Zea Mays L. Saccharata)Usha W., Pulam T., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S.2018Italian Journal of Food Science
  30(5),pp. 110-114
  0
  27Alternative pre-treatment for organic trimmed aromatic coconutNguyen D.T.N., Tongchitpakdee S., Tongchitpakdee S.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 85-89
  0