ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
-
FBI
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

-

FBI

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.วรรณี จิรภาคย์กุล

Email: wannee.ch@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5028

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.สิรี ชัยเสรี

Email: fagisrc@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5002

ผศ.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล

Email: fagitbs@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5039

ผศ.ศศิธร ตรงจิตภักดี

Email: fagiscw@ku.ac.th

Phone Number: 025625037

รศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ

Email: fagicct@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5032

ผศ.เยาวภา หล่อเจริญผล

Email: fagiypl@ku.ac.th

Phone Number: 02-562 5020

รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ์

Email: fagipss@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625038

ผศ.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์

Email: fagiptr@ku.ac.th

Phone Number: 02-562-5020 ต่อ 5205