Search Result of "shelf-life"

About 167 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บข้าวตังทอด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (นางปิยพรรณ ชินนะประภา)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษาใบตองสด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายสมนึก ทองบ่อ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์คั่วกลิ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(นายธเนศ แช่มฉนวน)

Img

งานวิจัย

การยืดอายุการเก็บรักษามะยงชิด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตพลาสมาอากาศเพื่อถนอมเห็ดในบรรจุภัณฑ์ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, Imgนายภัทรพงษ์ นิภากุล, Imgสุนิศรา เอี่ยมคง

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย Basic Research Fund (BRF) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789