Person Image

  Education

  • DBA (Finance), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2548
  • MBA (Business Administration), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2536
  • วศ.บ. (ไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2531

  Expertise Cloud

  asymmetric informationBinomial Option Pricing ModelBlending strategy investingcommodity futures exchangecommodity futures exchangeseconomic value addedequity fundEquity FundsFund's Performancegeneralized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH)hedge ratiohedging effectivenessHistorical Volatilityinformed tradersInvestmentInvestment performanceMAIMarket for Alternative InvestmentMarket MicrostructureMarket TimingMutual Fundsnoise tradersnoise trading risksopen interestPortfolio diversificationprice discoveryPrice volatilityprofitabilityreturnStock SelectionThai Derivative Warrantthreshold GARCH (TARCH)Time-series analysisTracking errortrading volumeVARvolatilityvolumeกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวการกระจายความเสี่ยงการกระจายผลตอบแทนของหลักทรัพย์การคัดเลือกหลักทรัพย์การจัดการโซ่อุปทานการจับจังหวะการลงทุนการ์ชการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระบบตามสอบ อาหาร โซ่อุปทาน traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบ ความสามารถตามสอบ อาหาร โซ่อุปทานอาหาร Traceabilityการตรวจสอบย้อนกลับ การตามสอบสินค้า Traceabilityการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์การตัดสินใจลงทุนการทดสอบผลการดำเนินงานการเบี่ยงเบนจากดัชนีอ้างอิงการปรับรูปแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Redesign)การเปิดกว้างทางด้านการลงทุนการลงทุนการลงทุนในกองทรัสต์การลงทุนในระยะยาวการลงทุนในระยะส้ันการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจการวัดผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นการศึกษาเหตุกาณ์การศึกษาเหตุการณ์การสร้างคุณค่าการสร้างมูลค่าการไหลของข้อมูลข่าวสารเกณฑ์มาตรฐานthe return of fundข้าวขีดความสามารถนวัตกรรมแห่งชาติความผันผวนของราคาล่วงหน้าความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงทางการเงินความเสี่ยงและผลตอบแทนคะแนนปิ โอโทรสกีคะแนนปิโอโทสกีค่า Swapค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาคำแนะนำของนักวิเคราะห์คุณภาพแบบจำลองโซ่อุปทานดัชนีบ่งชี้ตลาดจริงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า Warehouse receiptตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอตลาดเอ็มเอไอประสิทธิภาพกองทุนประสิทธิภาพการบริหารจัดการปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าผลการดำเนินงานมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ราคาล่วงหน้าอัตราผลตอบแทน

  Interest

  Market Microstructure, Futnres Exchange, Risk Management, Fixed-Income Securities

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2560 - ก.ย. 2564 รองผู้อำนวยการ สำนักทะเบียนและประมวลผล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 20.22 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 66 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 46 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Price volatility, trading volume, and market depth in Asian commodity futures exchangesBoonvorachote T., Lakmas K.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(1),pp. 53-58
  8
  2Herding behavior analysis in the stock exchange of ThailandKulvanich J., Boonvorachote T.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 43-59
  3
  3Trading volume and price volatility relationship in Asian commodity-futures marketsBoonvorachote T., Anurat N.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(1),pp. 82-92
  2
  4Trading volume and price volatility relationship under the commodities price-guaranteed policyBoonvorachote T.2008Kasetsart Journal - Social Sciences
  29(2),pp. 191-202
  1
  5Noise trading behavior analysis in the Stock Exchange of ThailandBoonvorachote T., Panyawattananon S.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(1),pp. 79-91
  1
  6Relationship between trading volumes and returns on commodity futures exchangesBoonvorachote T., Thongsit M.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 77-91
  1
  7Relationship between trading volumes of investor groups and stock index returns on the stock exchange of ThailandJeoplerkyen P., Boonvorachote T.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
  34(1),pp. 60-76
  0
  8Hedging effectiveness comparison between emerging and developed futures exchangesBoonvorachote T., Panapitakkul S.2014Kasetsart Journal - Social Sciences
  35(1),pp. 113-123
  0
  9Volatility estimation of underlying assets for valuing low liquidity call optionsManowattanakul R., Boonvorachote T.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(2),pp. 244-257
  0
  10Effect of analysts’ recommendations on stock prices in Market for Alternative Investment (MAI)Boonvorachote T., Charoenporn N.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(3),pp. 829-839
  0
  11Returns, investor trading volumes and price volatility relationships on the stock exchange of ThailandBoonvorachote T., Panyawattananon S.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 264-277
  0
  12Status of studies in market microstructureBoonvorachote T.2008Kasetsart Journal - Social Sciences
  29(1),pp. 76-88
  0
  13Business performance measurement by Economic Value Added: Case study of agri-business groupBoonvorachote T.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(3),pp. 356-368
  0
  14Price Discovery in Developed and Emerging Commodity Futures ExchangesBoonvorachote T., Noodam P.2011Contemporary Ob/Gyn
  56(12),pp. 201-213
  0
  15Trader types observed by volume and price volatility relationship in futures exchangesBoonvorachote T., Noodam P.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(1),pp. 16-28
  0