Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  Expertise Cloud

  ACIDActive packagingAdvanced materialAlternative proteinAntimicrobialantioxidantaqueous saline methodBean seed coatsBEHAVIORBiodegradablechemical compositionCooking qualityCooking timeCrystallinityDietary fibreEgg whiteextraction methodfatty acid profileFibersFilmFood packagingFreeze-thaw cyclesFreeze-thaw stabilityFreezingFTIRFunctional propertiesGelationGelsGluten-freeGrain size and shapeIce crystal inhibitionIce crystalsIce crystals inhibitionINTERFACEmixture designmung beanMung bean seed coatMungbeansMUSCLEoil extractionOXIDEPhysicochemical propertiesPhysicochemical propertyPOLYMERSPolysaccharidePorkProduct designProtein contentsProtein extractionProteinsresponse surface methodologyRice starchScanning electron microscopySecondary structureShelf-lifesilkworm proteinsilkworm pupaeSimulated gastrointestinal digestionsodium chloride concentrationSODIUM-NITRITEStarchStarch gelsTensile strengthTextural propertiesThawingWhite powderyieldกำลังคนข้าวเหนียวคุณลักษณะเฉพาะของแป้งงานวิจัยขั้นแนวหน้าถั่วเขียวเทคโนโลยีการแช่แข็งอาหารเทคโนโลยีการทำแห้งอาหารแป้งถั่วเขียวแป้งถั่วลันเตาแป้งถั่วเหลืองทางการค้าโปรตีนอาหาร และสมบัติเชิงหน้าที่พันธุกรรมเมทริกซ์อาหารจากพืชฤทธิ์ทางชีวภาพของรำวิทิซินห่อหุ้มวิธีเอนแคปซูเลชันสมบัติเชิงหน้าที่สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชส่วนผสมอาหารทางเลือกส่วนผสมอาหารวิทิซินองค์ประกอบทางเคมีอาหารเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมเกษตร

  Interest

  สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช, โปรตีนอาหาร และสมบัติเชิงหน้าที่, เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร, เทคโนโลยีการทำแห้งอาหาร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antifungal and plasticization effects of carvacrol in biodegradable poly(lactic acid) and poly(butylene adipate terephthalate) blend films for bakery packagingKlinmalai P., Srisa A., Laorenza Y., Katekhong W., Harnkarnsujarit N.2021LWT
  152
  76
  2Thermoplastic starch blown films functionalized by plasticized nitrite blended with PBAT for superior oxygen barrier and active biodegradable meat packagingKatekhong W., Wongphan P., Klinmalai P., Harnkarnsujarit N.2022Food Chemistry
  374
  64
  3The effect of rice aging on the freeze-thaw stability of rice flour gelsKatekhong W., Charoenrein S.2012Carbohydrate Polymers
  89(3),pp. 777-782
  45
  4Influence of spray drying temperatures and storage conditions on physical and functional properties of dried egg whiteKatekhong W., Charoenrein S.2018Drying Technology
  36(2),pp. 169-177
  30
  5Color and gelling properties of dried egg white: Effect of drying methods and storage conditionsKatekhong W., Charoenrein S.2017International Journal of Food Properties
  20(9),pp. 2157-2168
  26
  6Changes in physical and gelling properties of freeze-dried egg white as a result of temperature and relative humidityKatekhong W., Charoenrein S.2016Journal of the science of food and agriculture
  96(13),pp. 4423-4431
  23
  7Effect of rice ageing and freeze-thaw cycle on textural properties of cooked rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105Katekhong W., Charoenrein S.2014International Journal of Food Science and Technology
  49(10),pp. 2283-2289
  12
  8Application of Aqueous Saline Process to Extract Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori): Process Optimization and Composition AnalysisTangsanthatkun J., Peanparkdee M., Katekhong W., Harnsilawat T., Tan C.P., Klinkesorn U.2022Foods
  11(3)
  8
  9Effect of carbonation of fresh egg white prior to spray drying on physical and functional properties of powderKatekhong W., Bhandari B., Jittanit W., Charoenrein S.2018Drying Technology
  36(10),pp. 1224-1235
  6
  10Enhancing silkworm protein yield, extraction efficiency, structure, functionality, and antioxidant activity using ultrasound-, microwave-, and freeze–thaw-assisted methodsPhuangjit U., Klinkesorn U., Tan C.P., Katekhong W.2023Journal of the Science of Food and Agriculture
  3
  11Effect of ingredients on cooking quality, textural properties, and microstructure of fresh mung bean by-product gluten-free pastaAdiba I.F., Sae-tan S., Katekhong W., Ritthiruangdej P., Chaveesuk R., Ratanasumawong S.2024International Journal of Food Science and Technology
  0
  12Freeze-Thaw Stability Regulating Mechanism of Polysaccharide Extracted from Mung Bean Seed Coat on Rice Starch Gel: Retardation of Retrogradation and Ice Crystal GrowthKlinmalai P., Manajareansook P., Charoensiddhi S., Katekhong W.2024Food and Bioprocess Technology
  0
  13Valorization of Bombyx mori pupae and Moringa oleifera leaf as sources of alternative protein: Structural, functional and antioxidant propertiesBhattarai S., Katekhong W., Klinkesorn U., Peanparkdee M.2024Future Foods
  10
  0