Search Result of "Pork"

About 270 results
Img

งานวิจัย

ความแตกต่างของพันธุ์และอายุต่อคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน, Imgนางณัฏยาพร สุมน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Phytonutrients for healthy pigs and quality pork

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanchon Paraksa, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of freeze-thawed cycles on pork quality

ผู้แต่ง:ImgTiprawee Tippala, ImgNunyarat Koomkrong, ImgDr.Autchara Kayan, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

กล้าเชื้อหมักแหนม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูอบแห้งปรุงรส (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณชัญญา รังษีธนานนท์)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณ Salmonella sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...