Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2023 การปรับสันฐานวิทยาโปรตีนจากพืชของอาหารปราศจากนมที่มีนาโนโซมบรรจุวิทิซิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การผลิตส่วนผสมอาหารพอลิแซ็กคาไรด์มูลค่าเพิ่มระดับนำร่องจากผลผลิตร่วมจากอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเขียวกะเทาะเปลือก ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2023 การประดิษฐ์เมทริกซ์อาหารจากพืชที่มีวิทิซินห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตและการนำส่งสารชีวโมเลกุลเชิงหน้าที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งถั่วเขียวและถั่วลันเตาเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารทางเลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2022 การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0