Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • M.sc. (Geophysics) , Colorado School of Mines, สหรัฐอเมริกา, 2539
  • Ph.D.(Geological Sciences), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2546

  Expertise Cloud

  EarthquakeGulf of ThailandMarine Geophysics ExplorationmicrotremormicrozonationNEHRP site classificationNorthern ThailandRanong FaultSeismic Hazard Analysissite effectSubmarine FaultTsunamiการเติมน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำบาดาลการบูรณปฏิสังขรณ์การประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษากลไกการสั่นสะเทือนของพื้นดินการสำรวจการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในทะเลการไหวสะเทือนของชั้นดินขนาด 6.3 ริกเตอร์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เขื่อนคลื่นสินามิคลื่นสึนามิความเค้นของธรณีความเร็วคลื่นเฉือยแผ่นดินไหวความเร็วเฉือนของชั้นดินคาบอุบัติซ้ำเคลื่อนไหวสะเทือนโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงงานสำรวจธรณีฟิสิกส์จ.เชียงรายจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพะเยาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีชั้นดินโดรนตรวจวัดแผ่นดินไหวทรัพยากรแร่ท่อก๊าซธรรมชาติทะเลโบราณในรอบ 2ทางน้ำโบราณธรณีฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม ธรณีวิทยานครนายกน่านน้ำบาดาลบ้านเหมืองแร่โบราณคดีโบราณสถานปฏิกิริยาของการกักเก็บผลต่อการตั้งถิ่นฐานแผ่นดินไหวพิษณุโลกพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างฟิสิกส์ภัยพิบัติภัยพิบัติแผ่นดินไหวภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพถ่ายทางอากาศภูเก็ตมรดกโลกแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่รอยเลื่อนรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยรอยเลื่อนในทะเลรอยเลื่อนระนองระบบน้ำพุร้อนเกิดใหม่ริกเตอร์ลักษณะสัณฐานของแอ่งกรุงเทพฯวัดความเร็วคลื่นเฉือนวัดไชยวัฒนารามวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารวิศวกรรมแผ่นดินไหววิสาหกิจชุมชนศิลาวรรณาของชั้นหินกักเก็บสมการลดทอนแผ่นดินไหวสารสนเทศภูมิศาสตร์สุโขทัยสุราษฎร์ธานีหลุมสำรวจแหล่งก๊าซน้ำพองแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งน้ำบาดาลแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นอันตรายจากแผ่นดินไหวอุตรดิตถ์

  Interest

  ธรณีฟิสิกส์ แผ่นดินไหว การสำรวจรอยเลื่อนมาพลัง การสำรวจปิโตเลียม

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)