Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Engineering ), Cranfield University , U. KINGDOM
  • M.Sc. (Welding Technology ), Cranfield University , U. KINGDOM
  • วศ.บ.( วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Acid valueacidityclassificationCrackingdragon fruitgerminationHyperspectral ImagingJava appleMangoMangosteenmaturityMoisture ContentMung beanNear infrarednear infrared reflectancenear infrared spectroscopynear-infrared spectroscopyNIRNIRSnondestructiveNon-destructiveOil glandPalm OilPeroxide ValuePLSpredictionqualitySoluble solids contentSpectraSW-NIRtotal soluble solidtranslucencytranslucent fleshYoung coconutการทำนายการปลิดดอกการพัฒนาเทคนิคการเพาะงอกการวัดแบบไม่ทำลายการวัดแบบอัตโนมัติการวิเคราะห์คุณภาพแบบไม่ทำลายการวิเคราะห์คุณภาพส้มการวิเคราะห์เชิงพหุความแก่ความเข้ากันได้ของยางผสมความแข็งแรงก้านผลความแข็งแรงไม้ยางพาราความชื นความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ความอ่อนแก่ทุเรียนเทคนิคการวัดแบบไม่ทำลายปริมาณน้ำฝนมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมังคุดมังคุด (mangosteen) ยางไหล (gamboge) การทำนาย (detection) การดูดกลืนพลังงาน (absorbance)มังคุด, เนื้อแก้ว, ความชื้น, เปลือกมังคุดเนื อแก้วมังคุดเนื้อแก้วเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดพันธุ์แมลงช่วยผสมเกสรโมดูลัสแตกหักไม้ผลไม้ยางพาราแปรรูปยางก้อนถ้วยยางผสมเยื่อหุ้มเมล็ดระบบ PLCระบบปอกเปลือกลอกกาบลิกนินวิธีวัดแบบไม่ทำลายวิธีวิเคราะห์แบบตัวแปรพหุคูณวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวสเปกตรัมสเปกโทนสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้าสภาพอากาศส้มสมการทำนายสมบัติการลอยน้าสมบัติเชิงเสียงสมบัติทางกลสมบัติเสียงส้มโอส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสารก่อภูมิแพ้สีอ้อยคั้นนํ้าอายุเก็บเกี่ยวอาหารปลาอินทรีย์วัตถุในดินอินฟราเรดย่านใกล้อินฟราเรดย่านใกล้แบบภาพถ่ายอุณหภูมิ

  Interest


  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 101 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 57 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 44 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 27 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulpTerdwongworakul A., Punsuwan V., Thanapase W., Tsuchikawa S.2005Journal of Wood Science
  51(2),pp. 167-171
  50
  2Non-destructive prediction of translucent flesh disorder in intact mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopyTeerachaichayut S., Kil K., Terdwongworakul A., Thanapase W., Nakanishi Y.2007Postharvest Biology and Technology
  43(2),pp. 202-206
  48
  3Non-destructive maturity classification of mango based on physical, mechanical and optical propertiesWanitchang P., Terdwongworakul A., Wanitchang J., Nakawajana N.2011Journal of Food Engineering
  105(3),pp. 477-484
  30
  4Non-destructive prediction of hardening pericarp disorder in intact mangosteen by near infrared transmittance spectroscopyTeerachaichayut S., Terdwongworakul A., Thanapase W., Kiji K.2011Journal of Food Engineering
  106(3),pp. 206-211
  26
  5Quantitative prediction of nitrate level in intact pineapple using Vis-NIRSSrivichien S., Terdwongworakul A., Teerachaichayut S.2015Journal of Food Engineering
  150,pp. 29-34
  26
  6Minimally-destructive evaluation of durian maturity based on electrical impedance measurementKuson P., Kuson P., Terdwongworakul A.2013Journal of Food Engineering
  116(1),pp. 50-56
  25
  7Multivariate data analysis for classification of pineapple maturityPathaveerat S., Terdwongworakul A., Phaungsombut A.2008Journal of Food Engineering
  89(2),pp. 112-118
  20
  8Maturity sorting index of dragon fruit: Hylocereus polyrhizusWanitchang J., Terdwongworakul A., Wanitchang P., Noypitak S.2010Journal of Food Engineering
  100(3),pp. 409-416
  20
  9Physical properties of fresh young Thai coconut for maturity sortingTerdwongworakul A., Chaiyapong S., Jarimopas B., Meeklangsaen W.2009Biosystems Engineering
  103(2),pp. 208-216
  20
  10An automatic trimming machine for young coconut fruitJarimopas B., Ruttanadat N., Terdwongworakul A.2009Biosystems Engineering
  103(2),pp. 167-175
  12
  11Evaluation of pomelo maturity based on acoustic response and peel propertiesHongwiangjan J., Terdwongworakul A., Krisanapook K.2015International Journal of Food Science and Technology
  50(3),pp. 782-789
  11
  12Evaluation of internal quality of fresh-cut pomelo using Vis/NIR transmittancePuangsombut A., Pathaveerat S., Terdwongworakul A., Puangsombut K.2012Journal of Texture Studies
  43(6),pp. 445-452
  10
  13Evaluation of astringency and tannin content in xichu persimmons using near infrared spectroscopyNoypitak S., Terdwongworakul A., Krisanapook K., Kasemsumran S.2015International Journal of Food Properties
  18(5),pp. 1014-1028
  9
  14Empirical reduction of rind effect on rind and flesh absorbance for evaluation of durian maturity using near infrared spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Talabnark A., Terdwongworakul A.2018Postharvest Biology and Technology
  142,pp. 55-59
  9
  15Determination of translucent content in mangosteen by means of near infrared transmittanceTerdwongworakul A., Nakawajana N., Nakawajana N., Teerachaichayut S., Janhiran A.2012Journal of Food Engineering
  109(1),pp. 114-119
  9
  16Qualitative and quantitative evaluation of pomelo maturity using multivariate combination of chemical and physical propertiesTerdwongworakul A., Puangsombat A., Pathaveerat S.2009Journal of Texture Studies
  40(5),pp. 584-605
  8
  17Minimally destructive assessment of mangosteen translucency based on electrical impedance measurementsNakawajana N., Terdwongworakul A., Teerachaichayut S.2016Journal of Food Engineering
  171,pp. 137-144
  8
  18Design of machine to size java apple fruit with minimal damageTreeamnuk K., Pathaveerat S., Terdwongworakul A., Bupata C.2010Biosystems Engineering
  107(2),pp. 140-148
  7
  19Development and testing of a husking machine for dry betel nut (Areca Catechu Linn.)Jarimopas B., Niamhom S., Terdwongworakul A.2009Biosystems Engineering
  102(1),pp. 83-89
  6
  20Non-destructive classification of durian maturity of 'Monthong' cultivar by means of visible spectroscopy of the spineTimkhum P., Timkhum P., Terdwongworakul A.2012Journal of Food Engineering
  112(4),pp. 263-267
  6
  21Determination of physical, acoustical, mechanical, and chemical properties of fresh young coconut fruit for maturity separationTerdwongworakul A., Jarimopas B., Chaiyapong S., Singh S.P., Singh J.2010Journal of Testing and Evaluation
  38(1)
  6
  22Nondestructive classification of mung bean seeds by single kernel near-infrared spectroscopyPhuangsombut K., Suttiwijitpukdee N., Terdwongworakul A.2017Journal of Innovative Optical Health Sciences
  10(3)
  5
  23Application of near infrared spectroscopy for indirect evaluation of "Monthong" durian maturitySomton W., Pathaveerat S., Terdwongworakul A.2015International Journal of Food Properties
  18(6),pp. 1155-1168
  5
  24Near-infrared hyperspectral imaging for classification of mung bean seedsPhuangsombut K., Ma T., Inagaki T., Tsuchikawa S., Terdwongworakul A.2018International Journal of Food Properties
  21(1),pp. 799-807
  4
  25Application of near infrared spectroscopy to predict crude protein in shrimp feedManeerot J., Terdwongworakul A., Tanaphase W., Unprasert N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 172-180
  4
  26Classification of papaya crispiness based on mechanical propertiesTerdwongworakul A., Burns P., Burns P., Wichchukit S., Wichchukit S., Thaipong K., Thaipong K., Nacharoen S., Nacharoen S.2016Agricultural Engineering International: CIGR Journal
  18(1),pp. 294-300
  1
  27Evaluation of near infrared hyperspectral imaging for detection of tuna powder contaminated with shrimp powderNonthawong K., Phiriyangkul P., Terdwongworakul A., Phuangsombut K.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  301(1)
  1
  28Non-destructive assessment of moisture content and modulus of rupture of sawn timber Hevea wood using near infrared spectroscopy techniqueRuangkhasap S., Noypitak S., Noknoi W., Terdwongworakul A.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  1
  29Combination of visible reflectance and acoustic response to improve non-destructive assessment of maturity and indirect prediction of internal quality of red-fleshed pomeloPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020International Journal of Food Science and Technology
  1
  30Emerging approaches to determine maturity of citrus fruitGupta A.K., Pathak U., Tongbram T., Medhi M., Medhi M., Terdwongworakul A., Magwaza L.S., Mditshwa A., Chen T., Mishra P.2021Critical Reviews in Food Science and Nutrition
  0
  31Classification of adulterated Para rubber sheet using a near infrared hyperspectral imaging system: A comparison between reflectance and transflectance modesSiano D.B., Siano D.B., Abdullakasim W., Terdwongworakul A., Phuangsombut K.2021Sensing and Bio-Sensing Research
  33
  0
  32Detection of dry rubber content in rubber cup lumps using electrical impedance spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020Indian Journal of Agricultural Sciences
  90(4),pp. 832-834
  0
  33Empirical approach to improve the prediction of soluble solids content in mango using near-infrared spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020International Food Research Journal
  27(2),pp. 217-223
  0
  34Detection of cracked shell in intact aromatic young coconut using near infrared spectroscopy and acoustic response methodsNoypitak S., Imsabai W., Noknoi W., Karoojee S., Terdwongworakul A., Kobori H.2019Journal of Food Measurement and Characterization
  13(3),pp. 1991-1999
  0