Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Engineering ), Cranfield University , U. KINGDOM
  • M.Sc. (Welding Technology ), Cranfield University , U. KINGDOM
  • วศ.บ.( วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Acid Valueacidityclassificationcrackingdragon fruitgerminationguavahyperspectral imagingJava applemangoMangosteenmaturitymoisture contentMung beannear infraredNear infrared reflectanceNear infrared spectroscopynear-infrared spectroscopyNIRNIRSNondestructiveNon-destructiveoil glandPalm OilPeroxide ValuePLSpredictionqualitySoluble solids contentSpectraspongy pulpSW-NIRTotal Soluble Solidtranslucencytranslucent fleshyoung coconutการทำนายความแก่ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ความหวานความอ่อนแก่ทุเรียนเทคนิคการวัดแบบไม่ทำลายปริมาณน้ำฝนปลาผงป้อนเปลือกแปรรูปผลแตกผลไม้ผลิตภัณฑ์เกษตรเผาใบอ้อยฝรั่งมะพร้าวเจียมะพร้าวน้ำหอมมะม่วงมะละกอมังคุดมังคุด (mangosteen) ยางไหล (gamboge) การทำนาย (detection) การดูดกลืนพลังงาน (absorbance)มังคุด, เนื้อแก้ว, ความชื้น, เปลือกมังคุดเนื อแก้วมังคุดเนื้อแก้วเมล็ดถั่วเขียวไม้ยางพาราแปรรูปยางก้อนถ้วยยางผสมเยื่อหุ้มเมล็ดระบบ PLCระบบปอกเปลือกลอกกาบลิกนินวิธีวัดแบบไม่ทำลายวิธีวิเคราะห์แบบตัวแปรพหุคูณวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวสเปกตรัมสเปกโทนสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปกโทรสโกปีอินฟราเราดย่านใกล้สเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้าสภาพอากาศส้มสมการทำนายสมบัติการลอยน้าสมบัติเชิงเสียงสมบัติทางกลสมบัติเสียงส้มโอส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสารก่อภูมิแพ้สีอ้อยคั้นนํ้าอายุเก็บเกี่ยวอาหารปลาอินฟราเรดย่านใกล้อินฟราเรดย่านใกล้แบบภาพถ่ายอุณหภูมิอุปกรณ์พกพาอุปกรณสางใบอ้อยแอปเปิล

  Interest


  Administrative Profile

  • พ.ย. 2553 - ธ.ค. 2555 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • เม.ย. 2552 - พ.ย. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • พ.ย. 2549 - ม.ค. 2550 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร(รักษาราชการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • ธ.ค. 2547 - ต.ค. 2549 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • ม.ค. 2546 - ม.ค. 2547 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พ.ค. 2542 - พ.ค. 2544 รองหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ม.ค. 2542 - พ.ย. 2545 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ลำดับที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พ.ค. 2541 - พ.ย. 2541 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ลำดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เม.ย. 2541 - มี.ค. 2542 รองหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2540 - มี.ค. 2541 ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เม.ย. 2540 - มี.ค. 2541 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 119 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 74 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 45 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 27 เรื่อง (เชิงวิชาการ 26 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Non-destructive prediction of translucent flesh disorder in intact mangosteen by short wavelength near infrared spectroscopyTeerachaichayut S., Kil K., Terdwongworakul A., Thanapase W., Nakanishi Y.2007Postharvest Biology and Technology
  43(2),pp. 202-206
  54
  2Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulpTerdwongworakul A., Punsuwan V., Thanapase W., Tsuchikawa S.2005Journal of Wood Science
  51(2),pp. 167-171
  53
  3Non-destructive maturity classification of mango based on physical, mechanical and optical propertiesWanitchang P., Terdwongworakul A., Wanitchang J., Nakawajana N.2011Journal of Food Engineering
  105(3),pp. 477-484
  36
  4Minimally-destructive evaluation of durian maturity based on electrical impedance measurementKuson P., Kuson P., Terdwongworakul A.2013Journal of Food Engineering
  116(1),pp. 50-56
  34
  5Quantitative prediction of nitrate level in intact pineapple using Vis-NIRSSrivichien S., Terdwongworakul A., Teerachaichayut S.2015Journal of Food Engineering
  150,pp. 29-34
  33
  6Non-destructive prediction of hardening pericarp disorder in intact mangosteen by near infrared transmittance spectroscopyTeerachaichayut S., Terdwongworakul A., Thanapase W., Kiji K.2011Journal of Food Engineering
  106(3),pp. 206-211
  30
  7Maturity sorting index of dragon fruit: Hylocereus polyrhizusWanitchang J., Terdwongworakul A., Wanitchang P., Noypitak S.2010Journal of Food Engineering
  100(3),pp. 409-416
  28
  8Physical properties of fresh young Thai coconut for maturity sortingTerdwongworakul A., Chaiyapong S., Jarimopas B., Meeklangsaen W.2009Biosystems Engineering
  103(2),pp. 208-216
  28
  9Multivariate data analysis for classification of pineapple maturityPathaveerat S., Terdwongworakul A., Phaungsombut A.2008Journal of Food Engineering
  89(2),pp. 112-118
  25
  10An automatic trimming machine for young coconut fruitJarimopas B., Ruttanadat N., Terdwongworakul A.2009Biosystems Engineering
  103(2),pp. 167-175
  16
  11Evaluation of internal quality of fresh-cut pomelo using Vis/NIR transmittancePuangsombut A., Pathaveerat S., Terdwongworakul A., Puangsombut K.2012Journal of Texture Studies
  43(6),pp. 445-452
  14
  12Evaluation of astringency and tannin content in xichu persimmons using near infrared spectroscopyNoypitak S., Terdwongworakul A., Krisanapook K., Kasemsumran S.2015International Journal of Food Properties
  18(5),pp. 1014-1028
  14
  13Empirical reduction of rind effect on rind and flesh absorbance for evaluation of durian maturity using near infrared spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Talabnark A., Terdwongworakul A.2018Postharvest Biology and Technology
  142,pp. 55-59
  13
  14Evaluation of pomelo maturity based on acoustic response and peel propertiesHongwiangjan J., Terdwongworakul A., Krisanapook K.2015International Journal of Food Science and Technology
  50(3),pp. 782-789
  13
  15Non-destructive classification of durian maturity of 'Monthong' cultivar by means of visible spectroscopy of the spineTimkhum P., Timkhum P., Terdwongworakul A.2012Journal of Food Engineering
  112(4),pp. 263-267
  12
  16Determination of translucent content in mangosteen by means of near infrared transmittanceTerdwongworakul A., Nakawajana N., Nakawajana N., Teerachaichayut S., Janhiran A.2012Journal of Food Engineering
  109(1),pp. 114-119
  11
  17Emerging approaches to determine maturity of citrus fruitGupta A.K., Pathak U., Tongbram T., Medhi M., Medhi M., Terdwongworakul A., Magwaza L.S., Mditshwa A., Chen T., Mishra P.2021Critical Reviews in Food Science and Nutrition
  11
  18Application of near infrared spectroscopy for indirect evaluation of "Monthong" durian maturitySomton W., Pathaveerat S., Terdwongworakul A.2015International Journal of Food Properties
  18(6),pp. 1155-1168
  11
  19Minimally destructive assessment of mangosteen translucency based on electrical impedance measurementsNakawajana N., Terdwongworakul A., Teerachaichayut S.2016Journal of Food Engineering
  171,pp. 137-144
  10
  20Qualitative and quantitative evaluation of pomelo maturity using multivariate combination of chemical and physical propertiesTerdwongworakul A., Puangsombat A., Pathaveerat S.2009Journal of Texture Studies
  40(5),pp. 584-605
  10
  21Determination of physical, acoustical, mechanical, and chemical properties of fresh young coconut fruit for maturity separationTerdwongworakul A., Jarimopas B., Chaiyapong S., Singh S.P., Singh J.2010Journal of Testing and Evaluation
  38(1)
  9
  22Development and testing of a husking machine for dry betel nut (Areca Catechu Linn.)Jarimopas B., Niamhom S., Terdwongworakul A.2009Biosystems Engineering
  102(1),pp. 83-89
  9
  23Design of machine to size java apple fruit with minimal damageTreeamnuk K., Pathaveerat S., Terdwongworakul A., Bupata C.2010Biosystems Engineering
  107(2),pp. 140-148
  9
  24Nondestructive classification of mung bean seeds by single kernel near-infrared spectroscopyPhuangsombut K., Suttiwijitpukdee N., Terdwongworakul A.2017Journal of Innovative Optical Health Sciences
  10(3)
  8
  25Near-infrared hyperspectral imaging for classification of mung bean seedsPhuangsombut K., Ma T., Inagaki T., Tsuchikawa S., Terdwongworakul A.2018International Journal of Food Properties
  21(1),pp. 799-807
  6
  26Detection of cracked shell in intact aromatic young coconut using near infrared spectroscopy and acoustic response methodsNoypitak S., Imsabai W., Noknoi W., Karoojee S., Terdwongworakul A., Kobori H.2019Journal of Food Measurement and Characterization
  13(3),pp. 1991-1999
  6
  27Application of near infrared spectroscopy to predict crude protein in shrimp feedManeerot J., Terdwongworakul A., Tanaphase W., Unprasert N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 172-180
  4
  28Evaluation of near infrared hyperspectral imaging for detection of tuna powder contaminated with shrimp powderNonthawong K., Phiriyangkul P., Terdwongworakul A., Phuangsombut K.2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  301(1)
  4
  29Discriminating pineapple batches for susceptibility to postharvest internal browningSangsoy K., Sangsoy K., Beckles D.M., Terdwongworakul A., Luengwilai K., Luengwilai K.2022Scientia Horticulturae
  300
  4
  30Non-destructive assessment of moisture content and modulus of rupture of sawn timber Hevea wood using near infrared spectroscopy techniqueRuangkhasap S., Noypitak S., Noknoi W., Terdwongworakul A.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  3
  31Empirical approach to improve the prediction of soluble solids content in mango using near-infrared spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020International Food Research Journal
  27(2),pp. 217-223
  2
  32Classification of papaya crispiness based on mechanical propertiesTerdwongworakul A., Burns P., Burns P., Wichchukit S., Wichchukit S., Thaipong K., Thaipong K., Nacharoen S., Nacharoen S.2016Agricultural Engineering International: CIGR Journal
  18(1),pp. 294-300
  2
  33Near-infrared hyperspectral imaging combined with machine learning for physicochemical-based quality evaluation of durian pulpSharma S., Sirisomboon P., K.C S., Terdwongworakul A., Phetpan K., Kshetri T.B., Sangwanangkul P.2023Postharvest Biology and Technology
  200
  2
  34Application of miniaturized near-infrared spectrometer for indirectly determining flesh thickness of intact polished coconutPhuangsombut A., Phuangsombut K., Meetim J., Terdwongworakul A.2023Postharvest Biology and Technology
  198
  1
  35Improving the non-destructive maturity classification model for durian fruit using near-infrared spectroscopyDitcharoen S., Sirisomboon P., Saengprachatanarug K., Phuphaphud A., Rittiron R., Terdwongworakul A., Malai C., Saenphon C., Panduangnate L., Posom J.2023Artificial Intelligence in Agriculture
  7,pp. 35-43
  1
  36Combination of visible reflectance and acoustic response to improve non-destructive assessment of maturity and indirect prediction of internal quality of red-fleshed pomeloPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020International Journal of Food Science and Technology
  1
  37Classification of adulterated Para rubber sheet using a near infrared hyperspectral imaging system: A comparison between reflectance and transflectance modesSiano D.B., Siano D.B., Abdullakasim W., Terdwongworakul A., Phuangsombut K.2021Sensing and Bio-Sensing Research
  33
  1
  38Detection of dry rubber content in rubber cup lumps using electrical impedance spectroscopyPhuangsombut K., Phuangsombut A., Terdwongworakul A.2020Indian Journal of Agricultural Sciences
  90(4),pp. 832-834
  0
  39Application of a portable near-infrared spectrometer for rapid, non-destructive evaluation of moisture content in Para rubber timberNoypitak S., Puttipipatkajorn A., Ruangkhasap S., Terdwongworakul A., Puttipipatkajorn A.2021Wood Science and Technology
  0
  40Detection of spongy pulp in guava using light properties and near infrared spectroscopyNoypitak S., Jaitrong N., Terdwongworakul A.2021International Food Research Journal
  28(6),pp. 1268-1275
  0
  41Improved evaluation of commercial cane sugar content in sugarcane stalk using near infrared hyperspectral imaging and stalk axis rotation techniqueChiatrakul J., Terdwongworakul A., Phuangsombut K., Phuangsombut A.2022Biosystems Engineering
  223,pp. 161-173
  0
  42Mapping hyperspectral NIR images using supervised self-organizing maps: Discrimination of weedy rice seedsMakmuang S., Terdwongworakul A., Vilaivan T., Maher S., Ekgasit S., Wongravee K.2023Microchemical Journal
  190
  0
  43Improving the performance of the model developed from the classification of adulterated honey with different botanical origins based on near-Infrared hyperspectral imaging system and supervised classification algorithmsSiano D.B., Siano D.B., Abdullakasim W., Terdwongworakul A., Phuangsombut K.2023Infrared Physics and Technology
  131
  0
  44Comparison of fruit texture and aquaporin gene expression in papaya “Khak Nual” cultivated under varying conditionsBurns P., Burns P., Burns P., Saengmanee P., Saengmanee P., Utkhao W., Terdwongworakul A., Thaipong K., Doung-Ngern U., Siripanich J.2023Journal of Horticultural Science and Biotechnology
  0
  45Transient heat modeling for non-destructive assessment of boiled eggsSahachairungrueng W., Tonpho P., Veeradechakul M., Rosnim T., Thompson A.K., Terdwongworakul A., Teerachaichayut S.2023Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung
  0
  46Non-Destructive Classification of Organic and Conventional Hens’ Eggs Using Near-Infrared Hyperspectral ImagingSahachairungrueng W., Thompson A.K., Terdwongworakul A., Teerachaichayut S.2023Foods
  12(13)
  0
  47Multi-parameter index for durian maturity and its prediction using miniature near infrared spectrometerCheepsomsong T., Sangwanangkul P., Puttipipatkajorn A., Terdwongworakul A., Puttipipatkajorn A., Kulmutiwat S., Phuangsombut A.2023Postharvest Biology and Technology
  205
  0
  48Assessment of Nitrite Content in Vienna Chicken Sausages Using Near-Infrared Hyperspectral ImagingTantinantrakun A., Thompson A.K., Terdwongworakul A., Teerachaichayut S.2023Foods
  12(14)
  0
  49Indirect prediction of dry matter in durian pulp with combined features using miniature NIR spectrophotometerPuttipipatkajorn A., Terdwongworakul A., Puttipipatkajorn A., Kulmutiwat S., Sangwanangkul P., Cheepsomsong T.2023IEEE Access
  0