ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Acoustic responseAgricultural engineeringArtificial neural networkBrown leaf spot diseasebulk densityCarbon dioxideCassavaCassava HarvesterCassava planterclassificationclayCoconutcolorComputational fluid dynamicscrackingdisc tillerDiscriminant analysisForward speedfrictionfruitFumigationgerminationGradinggreenhouseHalf-loss timeImage analysismangoMangosteenMaturitymechanized farmingMethyl bromidemixerMung beanNear infrared reflectancenear infrared spectroscopynear-infrared spectroscopyNondestructive techniquepackagingpenetration resistancePhysical propertiesPlanterpostharvest lossPower harrowPressurization testPrototype rotary bladerotary bladeRotary harrowRotary tillerRotational speedsandy loamSizingSoil CompactionSpecific tilling energySprayingStructural fumigationSubsoilerSugar caneSugarcane Sulfuryl fluoridesweet tamarindTapiocaTorquetractorUnmanned aerial vehicleyoung coconutการคัดแยกการตรวจสอบแบบไม่ทำลายการทดสอบความดันการรมยาการลดลงของความดันการวัดความพรุนการอัดแน่นของดินเกษตรข้าวเปลือกความแก่ความอ่อนแก่เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องตัดเครื่องอบแห้งโซ่อุปทานไถระเบิดดินดานท่อนพันธุ์ใบมีดจอบหมุนเปลือกมะละกอมังคุดมันสำปะหลังมีดกรีดยางยางพารารถแทรกเตอร์โรงเรือนปลูกพืชโลจิสติกส์สเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้หุ่นยนต์อ้อยอ้อยตออินฟราเรดย่านใกล้

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน)

Avata

นาย วิชัย หมอยาดี

wichai.mo@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3435-1896 ext 7101


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิจัย 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 9 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 8.87 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 123 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 67 โครงการ)
 • ทุนนอก 125 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 92 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 350 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 191 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 159 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 18 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 8 เรื่อง, สิทธิบัตร 10 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 54 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 45 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 33 รางวัล (เกียรติบัตร 10 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)