Person Image

Administration

Education

  • วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

Expertise Cloud

DurianEmpirical approachfiber contentformic acidMangoMaturityNear infraredNear infrared spectroscopyNon-Destructive Technology for fruits, Near Infrared Spectroscopy.para rubber sheetPartial least squares regression analysisPostharvest Technology, Agricultural Engineering, Multivariable calibration and classification.Soluble solids contentspectral imaging techniquesugarcane stalkssulfuric acidกรดซัลฟิวริกกรดฟอร์มิกการเกิดโรคใบขาวการคัดแยกการทดสอบแบบไม่ทำลายในผลไม้, การวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิค NIRการปลูกอ้อยการปอกเปลือกมันฝรั่งการพัฒนาไถจานแบบมีชุดการเพาะงอกการลดความชื้นการวัดแบบอัตโนมัติการวิเคราะห์ภาพสเปกตรัมการส่งเสริมการขายการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดการอบแห้งข้อตาอ้อยข้าวเปลือกความกรอบความบริบูรณ์เครื่องขัดผิวเครื่องจักรกลเครื่องจักรผลิตอ้อยเครื่องแช่ท่อนพันธุ์เครื่องตัดข้อตาอ้อยเครื่องปลูกอ้อยชุดเก็บใบอ้อยต้นทุนและผลตอบแทนถั่วเขียวเทคโนโลยีสารสนเทศนครปฐมแบบใช้ข้อตาปรับแรงฉุดลากปริมาณเนื้อยางแห้งเผาใบอ้อยพลังงานแสงอาทิตย์พันธุ์อ้อยสะอาดมะละกอมันฝรั่งเมล็ดถั่วเขียวยางก้อนถ้วยยางพารายางพาราแผ่นรมควันรถเกี่ยวนวดข้าวระบบกึ่งอัตโนมัติระบบควบคุมความชื้นโรงเรือนลดการเกิดโรคใบขาววิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, งานด้านวิศวกรรมเกษตร, การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้สเปกโทรสโคปีส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเห็ดเห็ดนางฟ้าอบแห้งอ้อยพันธุ์สะอาดอินฟราเรดย่านใกล้

Interest

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, งานด้านวิศวกรรมเกษตร, การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร, การทดสอบแบบไม่ทำลายในผลไม้, การวิเคราะห์คุณภาพด้วยเทคนิค NIR, Postharvest Technology, Agricultural Engineering, Multivariable calibration and classification., Non-Destructive Technology for fruits, Near Infrared Spectroscopy.

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)