ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
PERU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

PERU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล

Email: fengant@ku.ac.th

Phone Number: 0-29428003 ต่อ 3522

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

Email: fengslp@ku.ac.th

Phone Number: (034)351-896

รศ.วัชรพล ชยประเสริฐ

Email: fengwpc@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1896

รศ.แก้วกานต์ พวงสมบัติ

Email: fengkkb@ku.ac.th

Phone Number: 034351896

รศ.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์

Email: fengsnn@ku.ac.th

Phone Number: 034-351-896

นายอาทิตย์ พวงสมบัติ

Email: fengatp@ku.ac.th

Phone Number: 034-351896

จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์

 

 

ชัยยะ จันทรา

 

 

ชูเกียรติ โชติกเสถียร

 

 

ชนิดา บุพตา

 

 

เวียง อากรชี

 

 

เจนวิทย์ จิตรใจเย็น

 

 

ภัทราพร สัญชาตเจตน์

 

 

พิชชากาญจน์ พวงสำลี

 

 

ธรรมนูญ ปะสาวะเท

 

 

นันทินี ใจตรง

 

 

อริยนันท์ ตลับนาค

 

 

พิชชาวัลย์ ศักดิ์สุพรรณ

 

 

ชัยวัฒน์ ชลิตสงเคราะห์

 

 

ณัฐวุฒิ เนียมสอน

 

 

วรินทร์ คูหามณีโชติ